mijn pensioenadministratie

Pensioengevend loon en pensioengrondslag berekenen

Als werkgever levert u gegevens aan, op basis waarvan wij de pensioenpremie berekenen. Maar hoe berekent u de pensioengrondslag en welke delen van het brutoloon zijn pensioengevend? U levert de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de pensioenregeling maandelijks (of vierwekelijks) aan. U geeft onder andere per werknemer het aantal pensioengevende uren en de pensioengrondslagaanwas aan ons door via de PDO-aanlevering.

Pensioengevend loon en pensioengrondslag

Voor elke werknemer moet het pensioengevend loon en de pensioengrondslag worden vastgesteld. Dit gebeurt per maand of per vier weken, afhankelijk van de frequentie van uw loonaangifte bij de Belastingdienst.

Pensioengevend loon

Het pensioengevend loon is gelijk aan het bruto-uurloon maal het aantal gewerkte uren. Voor 2019 geldt een maximum uurloon van € 29,88. Boven dit uurloon wordt er geen pensioen opgebouwd en betaalt u dus ook geen premie. 

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is gelijk aan het bruto-uurloon minus de uurfranchise, maal het aantal gewerkte uren. Ook hier geldt dat het bruto-uurloon waarmee gerekend wordt, gemaximeerd is (€ 29,88 in 2019). Over het loon boven dat bedrag wordt geen pensioen opgebouwd en betaalt u geen premie.

Basisregeling

Voor de berekening van de premie in de Basisregeling gebruiken wij het pensioengevend loon . Voor de berekening van de beschikbare premie voor de opbouw van het kapitaal wordt de pensioengrondslag gebruikt. 

Plusregeling

Voor de berekening van zowel de premie als de opbouw van het kapitaal wordt de pensioengrondslag gebruikt.

Welke loonbestanddelen horen bij het bruto-loon?

  • het loon over de normaal gewerkte uren,
  • het loon over de onregelmatige uren (de uren in afwijkende dag- en tijdzones),
  • indien tijdens ziekte loon wordt doorbetaald: het werkelijk door de werkgever doorbetaalde loon,
  • de vergoeding wegens loonderving van wachtdagen in geval van ziekte ('wachtdagcompensatie')
  • de opgebouwde of uitbetaalde reserveringen voor vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim, feestdagen (indien van toepassing) en vakantiebijslag.

U kunt hiervan in positieve zin afwijken door ook andere loonbestanddelen mee te rekenen. Dat kan alleen als u dit op al uw werknemers toepast. Als u besluit positief af te wijken, dan kunt u hier later niet op terugkomen. 

Extraterritoriale kosten & 30%-regeling wel of niet pensioengevend?

Met regelmaat wordt door werkgevers de vraag gesteld of vergoedingen in het kader van de extraterritoriale kosten- of de 30%-regeling meegenomen moeten worden in de grondslag voor de premieberekening. Deze vergoedingen vallen niet onder een van de elementen zoals hierboven genoemd en zijn dus niet pensioengevend. Maar ook voor deze vergoedingen geldt dat u hier, in overleg met uw werknemers, in positieve zin van kunt afwijken door deze elementen wel mee te rekenen.

Wat is de extraterritoriale kostenregeling (ET-regeling)?

De ET-regeling is een regeling waarmee ET-kosten onbelast kunnen worden vergoed aan de werknemer die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst voor het verrichten van arbeid in Nederland; en
  • Een woonplaats in het land van herkomst

In de cao is het mogelijk gemaakt dat een uitzendbureau en een uitzendkracht afspraken maken om een deel van het loon in te ruilen voor een vergoeding van ET-kosten. Een uitzendkracht ziet dan af van een stukje belast loon en krijgt in ruil daarvoor een belastingvrije vergoeding. Voor de uitruil van arbeidsvoorwaarden binnen de uitzendbranche gelden een aantal beperkingen en voorwaarden. Kijk daarvoor in de cao (ABU)/cao (NBBU). Of kijk op de website van de SNCU voor een uitleg van de toepassing van de ET-regeling.

De onbelaste ET-vergoeding in de cao is beperkt tot:

  • Dubbele huisvestingskosten
  • Vervoerskosten van en naar de woonplaats in het land van herkomst
  • Extra uitgaven levensonderhoud

De uitzendkracht kan dus afzien van een deel van het belast en (soms) pensioengevend loon in ruil voor een belastingvrije vergoeding. Het uitgeruilde deel van het belastbare en pensioengevende loon voor vastgestelde ET-vergoeding(en), is niet pensioengevend. Houd er bij uw administratie rekening mee, dat u alert bent op het op een juiste wijze toepassen van deze ET-regeling! Voor een juiste toepassing van deze ET-regeling kan het zijn dat u in uw administratie-software actief een melding moet maken.