Privacy-statement

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (hierna: StiPP) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. In dit privacystatement leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen van de volgende personen persoonsgegevens die relevant zijn voor onze werkzaamheden:

 1. (gewezen) deelnemers
 2. pensioengerechtigden
 3. werkgevers niet zijnde rechtspersonen, zoals eenmanszaken of vof's
 4. beleidsbepalers, leden van het verantwoordingsorgaan, sleutelfunctiehouders en andere verbonden personen van StiPP, zoals bepaald door de gedragscode van het fonds

Het betreft de volgende categorieën van persoonsgegevens - niet alle zijn van toepassing op alle hierboven vermelde personen:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboorte- en overlijdensdatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geslacht
 • Partnergegevens (naam, geslacht, geboortedatum, relatiedatum, overlijdensdatum)
 • Salarisgegevens
 • Overzicht periode(s) deelname Basis- of Plusregeling
 • Arbeidsgeschiktheidsgegevens
 • IBAN (bankrekeningnummer)
 • Overige: persoonsgegevens die u verstrekt in correspondentie en/of die wij ontvangen via het contactformulier

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De meeste verwerkingen zijn noodzakelijk om goed invulling te geven aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen (rechtsgrond). Zo moeten wij onder andere uitvoering geven aan de pensioenwet- en regelgeving. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens (informatie over uw pensioenverleden) op grond van een gerechtvaardigd belang om uitvoering te kunnen geven aan de pensioenovereenkomst en de pensioen- en uitvoeringsreglementen van StiPP. Om een beroep te kunnen doen op een gerechtvaardigd belang, hebben wij een zogeheten ‘driestappentoets’ uitgevoerd. Hieruit hebben wij geconcludeerd dat de verwerking van de informatie over uw pensioenverleden geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy. Desgewenst kunt u hierover nadere informatie opvragen via privacy@stippensioen.nl.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen: 

 • het uitvoeren van de overeenkomsten en (pensioen)reglementen van StiPP;
 • het onderhouden van contacten met u;
 • u te informeren over uw persoonlijke situatie, waar die ziet op de opbouw van pensioenkapitaal, de risicoverzekeringen of de uitkering aan u als pensioengerechtigde;
 • u te informeren over (wijzigingen in) de pensioenregelingen van StiPP of situaties die zich bij StiPP voordoen en van belang zijn voor u;
 • de bedrijfsvoering van StiPP;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen waaraan u en/of het pensioenfonds onderworpen zijn.

Van wie ontvangen wij de nodige persoonsgegevens?

Wij ontvangen de persoonsgegevens die we nodig hebben van:

 • u of uw wettelijke vertegenwoordiger
 • uw werkgever
 • Basisregistratie Personen / Register Niet-Ingezetenen
 • het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • de Kamer van Koophandel (KvK)
 • deurwaarders en andere gerechtigde instanties die vorderingen op deelnemers beheren
 • het CAK (m.b.t. premies voor de inhouding van de Zorgverzekeringswet (ZVW) voor de gepensioneerden die buiten Nederland en in Europa wonen)
 • vorige pensioenuitvoerders

Welke partijen geven wij toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derde partijen die uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerken. Deze partijen zijn:

 • PGGM, onze pensioenuitvoeringsorganisatie, voor de administratie van de pensioenen
 • Logius, digitale overheid, voor het gebruik van Digi-D   
 • SNCU, een nalevingsinstantie, voor het toezicht op de naleving van de pensioenregeling door werkgevers
 • AethiQs, onze adviserend actuaris, voor actuariële berekeningen t.b.v. de pensioenregeling en het pensioenfonds

Laatstgenoemde partij ontvangt alleen bij hoge uitzondering persoonsgegevens van (gewezen) deelnemers of pensioengerechtigden van ons.

Daarnaast delen wij met de volgende partij persoonsgegevens van beleidsbepalers, leden van het verantwoordingsorgaan, sleutelfunctiehouders en andere aangewezen verbonden personen van StiPP:

 • HVGLaw, compliance officer, voor het toezicht op naleving van wet- en regelgeving en de gedragscode van StiPP

Dergelijke derde partijen mogen de persoonsgegevens alleen voor de bovenstaande doeleinden verwerken, en dit mag alleen in overeenstemming met onze instructies.

In gevallen waarin de wet- en regelgeving ons daartoe verplicht, kunnen we persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Als u een natuurlijk persoon, instelling of organisatie heeft gemachtigd om uw persoonsgegevens bij ons op te vragen, kunnen we deze ook aan de gemachtigde verstrekken.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Onder de EER vallen alle EU-landen en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Ook maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waarbij computergestuurde verwerking van persoonsgegevens zonder menselijke tussenkomst plaatsvindt.

Welke maatregelen treffen wij voor de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens?

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik. Op ’Mijn StiPP Pensioen‘ staat een overzicht van uw pensioen bij StiPP. Inloggen kan met uw DigiD.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Sommige gegevens bewaren wij voor een langere periode omdat de wet ons dat verplicht. Het uitgangspunt is dan de wettelijke bewaartermijn.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U kunt uw gegevens inzien en voor een deel ook aanpassen in ’Mijn StiPP Pensioen‘. Ook kunt u via de onderstaande contactgegevens een verzoek indienen om de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen. Voordat wij uw verzoek in behandeling nemen kunnen wij u vragen informatie te verstrekken die wij nodig hebben om uw identiteit vast te stellen. Indien wij uw verzoek afwijzen dan zullen wij dit motiveren.

Recht van inzage
U heeft het recht om een kopie aan te vragen van uw persoonsgegevens die wij hebben en informatie over ons gebruik daarvan. Als u gebruik maakt van dit recht, dan krijgt u van ons een e-mail met deze informatie en gegevens.

Recht op rectificatie
Wij treffen maatregelen om te verzekeren dat de persoonsgegevens die wij van / over u hebben, juist en compleet zijn. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens bij te werken of aan te passen.

Recht op gegevenswissing
U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden. Een dergelijk verzoek zal echter afgewogen moeten worden tegen andere factoren. Er kan bijvoorbeeld een wettelijke verplichting op ons rusten om uw persoonsgegevens te bewaren.

Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer u denkt dat de persoonsgegevens onjuist zijn. De beperking geldt dan voor de duur dat wij de juistheid controleren. U kunt ook verzoeken om beperking wanneer u denkt dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden en u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer u juist wilt dat wij uw gegevens in uw belang bewaren. Wij zullen u informeren voordat een beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Tenzij wij een dwingende gerechtvaardigde grond hebben voor de verwerking, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken op basis van deze rechtsgrond wanneer u bezwaar maakt.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder
U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het adres is:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG

Recht op dataportabiliteit en recht op een menselijke blik
In de AVG zijn aan betrokkenen ook het recht op dataportabiliteit (het recht ‘om gegevens over te laten dragen’) en het recht op een menselijke blik bij gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming toegekend.

Het recht op dataportabiliteit is alleen van toepassing indien de gegevensverwerking berust op toestemming of op een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is én de verwerking van de persoonsgegevens geautomatiseerd is. Aan deze voorwaarden wordt bij de verwerking van persoonsgegevens door StiPP vrijwel nooit voldaan.

Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat persoonsgegevens worden gebruikt om tot een besluit te komen zonder menselijke tussenkomst. De persoonsgegevens worden automatisch verwerkt. Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde individuele besluitvorming is niet van toepassing, omdat StiPP geen beslissing over betrokkenen neemt op basis van geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. In het cookiebeleid is beschreven dat er bij het gebruik van cookies geen persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg voor meer informatie de volgende link: https://www.stippensioen.nl/cookiebeleid/.

Wijzigingen

We kunnen dit privacystatement wijzigen en raden u aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 15 december 2023.

Contact

Neem contact met ons op:

 • Als u vragen heeft over dit privacystatement
 • Als u vragen heeft over de manier waarop wij (uw) persoonsgegevens verwerken
 • Als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen

U kunt ons bereiken via e-mail op privacy@stippensioen.nl. of per post:
StiPP
Bestuursondersteuning
Postbus 434
3700 AK  ZEIST