Handhaving

StiPP heeft een handhavingsbeleid ontwikkeld met als doel om alle werkgevers en werknemers die onder de pensioenvoorziening vallen, echt te laten deelnemen en bijdragen. Dit houdt onder meer in dat StiPP alle werkgevers die onder de pensioenvoorziening van StiPP vallen, actief opspoort en aansluit bij het fonds. Daarnaast controleren wij op het op tijd aanleveren van de deelnemersgegevens en betalen van de premienota's.

Waarom doet StiPP aan handhaving?

StiPP is op grond van de Pensioenwet verplicht om de werknemers voor te lichten over de inhoud van de pensioenregeling en de hoogte van het pensioenkapitaal. De achterliggende gedachte van de wetgever is dat werknemers op de hoogte moeten zijn van hun pensioenaanspraken. Als StiPP niet over de namen, adressen en loongegevens van de werknemers beschikt, kan het pensioenfonds niet aan de verplichtingen van de Pensioenwet voldoen. Daarom is het belangrijk dat StiPP deze gegevens van de werkgever ontvangt.

Controles door StiPP

Opsporing onbekende werkgevers

Elke werkgever die valt onder de pensioenvoorziening van StiPP is verplicht om zich aan te melden. Werkgevers die dit niet doen worden door StiPP opgespoord en benaderd. Als de werkgever niet meewerkt, kan een toch verplichte aansluiting bij het fonds worden gerealiseerd.

Op tijd aanleveren van werknemersgegevens

Elke maand levert u werknemersgegevens aan. Hiermee wordt de pensioenopbouw voor uw werknemer geadministreerd. Het is belangrijk dat u op tijd de werknemersgegevens bij ons aanlevert. U levert de bestanden aan op dezelfde datum als waarop u uw maandelijkse loonaangifte bij de Belastingdienst doet . Als u de gegevens niet of te laat aanlevert via het werkgeverportaal, loopt u hiermee het gevaar een boete te krijgen van € 500,- per niet aangeleverde periode. Lees meer over de aanlevering van maandelijkse gegevens

Aanleveren van de juiste werknemersgegevens

Het is belangrijk dat u de juiste werknemersgegevens aanlevert. Wij zorgen er dan voor dat het juiste pensioen voor uw werknemer wordt opgebouwd. Voor het onjuist aanleveren van werknemersgegevens kan een boete worden opgelegd. De hoogte van deze boete wordt gebaseerd op een percentage van de af te dragen premie, met een minimum van € 1.000,-. De Stichting Naleving Cao Uitzendkrachten (SNCU) voert namens StiPP onderzoek naar het aanleveren van juiste gegevens.

Over het SNCU-onderzoek

Nota administratiekosten voor niet voldoen aan verplichtingen

Als een aangesloten werkgever niet voldoet aan zijn verplichtingen, kan StiPP de kosten van de controlebezoeken en aanvullende werkzaamheden doorbelasten aan de werkgever. Deze kosten bedragen minimaal € 1.600,-, maar kunnen ook hoger uitvallen. De bepalingen over de verplichting van de werkgever om informatie te verstrekken vindt u in artikel 4.1 tot en met 4.4 van het Uitvoeringsreglement van StiPP.