mijn pensioenadministratie

Handhaving

StiPP heeft een handhavingsbeleid ontwikkeld dat erop is gericht om alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van de pensioenvoorziening vallen, daadwerkelijk te laten bijdragen en deelnemen. Dit houdt onder meer in dat StiPP alle werkgevers die onder de werkingssfeer vallen, actief opspoort en aansluit bij het fonds. Daarnaast richt het handhaven zich op het tijdig aanleveren van de deelnemersgegevens en het tijdig betalen van de premienota's.

Waarom doet StiPP aan handhaving?

StiPP heeft op grond van de Pensioenwet de verplichting om de werknemers voor te lichten over de inhoud van de pensioenregeling en de hoogte van het pensioenkapitaal. De achterliggende gedachte van de wetgever is dat werknemers op de hoogte moeten zijn van hun pensioenrechten. Als StiPP niet over de namen, adressen en loongegevens van de werknemers beschikt, kan het pensioenfonds niet aan de verplichtingen van de Pensioenwet voldoen. Daarom is het belangrijk dat StiPP deze gegevens van de werkgever ontvangt.

Opsporing onbekende werkgevers

Elke werkgever die valt onder de werkingssfeer van StiPP is verplicht om zich aan te melden. Werkgevers die dit niet doen worden door StiPP opgespoord en benaderd. Als de werkgever niet meewerkt, kan een verplichte aansluiting bij het fonds worden gerealiseerd.

Tijdig aanleveren van werknemersgegevens

Elke maand levert u werknemersgegevens aan. Hiermee wordt de pensioenopbouw voor uw werknemer geadministreerd. Het is belangrijk dat u tijdig de werknemersgegevens bij ons aanlevert. U levert de bestanden aan op dezelfde datum als waarop u uw maandelijkse loonaangifte bij de Belastingdienst doet . Wanneer u de gegevens niet of te laat aanlevert via het werkgeverportaal, riskeert u hiermee een boete van € 500,- per niet aangeleverde periode. Lees meer over de aanlevering van maandelijkse gegevens

Aanleveren van de juiste werknemersgegevens

Het is belangrijk dat u de juiste werknemersgegevens aanlevert. Wij kunnen er dan voor zorgen dat het juiste pensioen voor uw werknemer wordt opgebouwd. Voor het onjuist aanleveren van werknemersgegevens kan een boete worden opgelegd. De hoogte van deze boete is afhankelijk van een percentage van de af te dragen premie, met een minimum van € 1.000,-. De stichting Naleving Cao Uitzendkrachten (SNCU) voert namens StiPP onderzoek naar aanleveren van juiste gegevens.

Boete voor niet voldoen aan verplichtingen

Als een aangesloten werkgever niet voldoet aan zijn verplichtingen, kan StiPP de kosten van de controlebezoeken en aanvullende werkzaamheden doorbelasten aan de werkgever. Deze kosten bedragen minimaal € 1.600,-, maar kunnen ook hoger uitvallen. De bepalingen over de verplichting van de werkgever om informatie te verstrekken vindt u in artikel 4.1 tot en met 4.4 van het Uitvoeringsreglement van StiPP.