Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

StiPP wil voor uw werknemers een goede opbrengst behalen met beleggen, maar wel op een manier die rekening houdt met de wereld om ons heen. Uit onderzoek blijkt dat onze deelnemers dat ook belangrijk vinden. Maatschappelijk verantwoord beleggen is daarom integraal onderdeel van ons beleggingsbeleid. De beleidskeuzes die we daarin maken, baseren we op de input van de betrokkenen bij het fonds, onze ‘stakeholders’: de deelnemers, het bestuur, en het verantwoordingsorgaan. Over de keuzes die we maken en hoe we die keuzes uitvoeren, leggen we verantwoording af in ons jaarverslag. Op deze pagina leest u op welke onderwerpen wij ons met name richten.

Duurzame ontwikkelingsdoelen
De sustainable development goals (SDG’s) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Deze SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. StiPP wil met haar beleggingen bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen. We vinden alle zeventien SDG’s belangrijk. Maar in ons beleggingsbeleid kiezen we specifiek voor drie SDG’s: gezondheid en welzijn (SDG 3), duurzame energie (SDG7) en klimaatactie (SDG 13).

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
Het verzekeren van een goede gezondheid en het promoten van het welzijn van alle leeftijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

- het terugdringen van de wereldwijde moedersterfte;
- het zorgen voor een universele gezondheidsdekking, kwaliteitsvolle en betaalbare essentiële geneesmiddelen én vaccins voor iedereen;
- het met een derde inperken van vroegtijdige sterfte door niet-overdraagbare ziekten via preventie en behandeling;
- én het bevorderen van mentale gezondheid en welzijn.
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
Het verzekeren van toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energie voor iedereen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

- het verhogen van het aandeel hernieuwde energie in de wereldwijde energiemix;
- het wereldwijd verdubbelen van de snelheid van verbetering in energie-efficiëntie.
SDG 13: Klimaatactie
In het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 zijn maatregelen afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken. StiPP wil een bijdrage leveren aan de doelstelling om de uitstoot van de schadelijke broeikasgassen wereldwijd terug te dringen. Dat doen we door steeds minder te beleggen in ondernemingen met (grote) CO2-uitstoot. Onze doelstelling is een CO2-neutrale beleggingsportefeuille in 2050. We gebruiken de zogeheten EU Climate Transition-benchmark als graadmeter om te controleren of we deze doelstelling halen.

 

Verdere maatschappelijke ambitie van StiPP
Naast bovenstaande duurzame ontwikkelingsdoelen, hebben we nog een aantal andere doelstellingen vastgesteld :

  1. We willen de CO2-emissie van onze beleggingen verminderen in 2050, in lijn met het Parijsakkoord.
  2. ESG-scores ( Environmental, Social & Governance) tellen zwaarder mee in de benchmarkkeuze en in de opbouw van onze beleggingsportefeuille, volgens ‘best in class’-principes.
  3. We streven naar 20% green bonds in de categorie staatsobligaties.
  4. We beleggen niet in ondernemingen die maatschappelijke schade toebrengen.

Ook onderzoeken we de mogelijkheid van impact-beleggingen die bijdragen aan de geselecteerde SDG’s in niet-beursgenoteerde beleggingen. StiPP heeft besloten vanaf 2022 te beleggen in direct lending (leningen aan het midden – en kleinbedrijf), waarbij strikte ESG-criteria zullen worden toegepast.

Stemgedrag
We maken gebruik van ons stemrecht op alle aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin we beleggen. Zo houden we een vinger aan de pols. De stemresultaten van onze aandelenfondsen plaatsen we jaarlijks in het jaarverslag MVB (Maatschappelijk Verantwoord Beleggen) en/of we verwijzen naar de website van de vermogensbeheerder. Ook willen we gaan vermelden over welk ESG-onderdeel werd gestemd (Environmental, Social & Governance). Meer informatie vindt u in de Regelgeving.
'Best-in-class'
StiPP gaat actief op zoek naar vermogensbeheerders en ondernemingen die goed scoren op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen: naar de beste van de klas, ‘best in class’. Uitgangspunt blijft altijd dat de keuze verantwoord moet zijn als het gaat om rendement, risico en kosten.
Engagement
StiPP benadert de bedrijven waarin wordt belegd actief om te praten over milieu, maatschappij, ondernemingsbestuur of arbeidsomstandigheden als daartoe aanleiding is. We vinden dit een belangrijker middel dan het uitsluiten van bedrijven (als dit niet wettelijk verplicht is). Het hoofdthema waarover we in gesprek gaan (‘engagement’) is klimaatactie. De coördinatie van de engagement-activiteiten hebben we uitbesteed aan een gespecialiseerde partij . Elk kwartaal rapporteert deze partij aan ons over alle engagementactiviteiten. In het MVB-jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de engagementactiviteiten van het fonds.
Uitsluitingen
We kiezen ervoor om ondernemingen uit te sluiten als hun activiteiten op grove wijze conflicteren met  onze MVB-uitgangspunten. Ook beleggen we niet in landen die op de sanctielijst van de EU of de VN staan. De actuele lijst van uitsluitingen vindt u hier.

 

> Terug naar Zo beleggen we