Uw pensioenoverzicht

Als u pensioen bij StiPP opbouwt of heeft opgebouwd, ontvangt u van ons een pensioenoverzicht. Maar wanneer ontvangt u een pensioenoverzicht? En wat staat daar op?

Wanneer ontvang ik een pensioenoverzicht?

Wanneer en hoe vaak u een pensioenoverzicht ontvangt, hangt af van uw situatie.

Ik bouw op dit moment pensioenkapitaal op
Zolang u pensioenkapitaal opbouwt bij StiPP ontvangt u jaarlijks een pensioenoverzicht. Uw Uniform Pensioenoverzicht ontvangt u voor 1 oktober. U ontvangt een e-mail op het moment dat het UPO voor u klaar staat op Mijn StiPP Pensioen. Of u ontvangt uw pensioenoverzicht per post als er geen e-mailadres van u bij ons bekend is.

StiPP wil de kosten van het pensioen zo laag mogelijk houden en stelt daarom uw pensioeninformatie zo veel mogelijk digitaal beschikbaar. Wilt u ook uw pensioenoverzicht digitaal ontvangen? Zorg er dan voor dat uw e-mailadres bij ons bekend is. Controleer of geef uw e-mailadres door via Mijn StiPP Pensioen. 
Ik heb in het verleden pensioenkapitaal bij StiPP opgebouwd
Heeft u in het verleden pensioenkapitaal bij StiPP opgebouwd en uw pensioen niet afgekocht of overgedragen naar uw nieuwe pensioenfonds? Dan krijgt u eens in de 5 jaar uw pensioenoverzicht. Dit is een wettelijke verplichting.

U ontvangt een e-mail op het moment dat het UPO voor u klaar staat op Mijn StiPP Pensioen. Of u ontvangt uw pensioenoverzicht per post als er geen e-mailadres van u bekend is. Heeft u 5 jaar geleden voor het laatst een pensioenoverzicht ontvangen? Dan ontvangt u dit jaar uw nieuwe overzicht.

Op Mijn StiPP Pensioen zetten wij wel elk jaar een pensioenoverzicht voor u klaar, zodat u kunt zien hoe het met uw pensioenkapitaal gaat. Maar wij versturen maar eens in de 5 jaar een e-mail of uw pensioenoverzicht per post als we op dat moment geen e-mailadres van u hebben.
Ik ben net gestopt (minder dan 3 maanden geleden) met pensioenkapitaal opbouwen
Stopt u met werken in de uitzend- en detacheringsbranche? Uw deelname aan de pensioenregeling bij StiPP stopt automatisch. Binnen zes maanden nadat u gestopt bent met pensioenkapitaal opbouwen bij StiPP, ontvangt u een pensioenoverzicht einde deelneming. Daarna zetten wij elk jaar een pensioenoverzicht voor uw klaar op Mijn StiPP Pensioen. U ontvangt eens in de 5 jaar een e-mail hierover of u ontvangt uw pensioenoverzicht per post. 

Let op! Als u op 31 december nog pensioenkapitaal opbouwde bij StiPP krijgt u ook een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor een actieve deelnemer. Dat is een wettelijke verplichting. Dat UPO laat de hoogte van uw pensioenkapitaal op 31 december zien. De bedragen wijken dus van elkaar af. Het pensioenoverzicht einde deelneming toont een recenter beeld van de hoogte van uw pensioenkapitaal.

Wat staat er op mijn pensioenoverzicht?

Het Uniform Pensioenoverzicht is verdeeld in een aantal blokken. Hieronder ziet u welke blokken dat zijn en wat u daar precies kunt zien.

Uw persoonlijke gegevens
Hier staan uw persoonlijke gegevens zoals die op 31 december 2023 bij ons geregistreerd stonden.
Uw partner
Als u een partner heeft, dan staan ook zijn/haar gegevens vermeld. Controleer goed of deze gegevens kloppen. Bent u gescheiden na 31 december 2022, dan staat uw ex-partner hier nog vermeld. Bent u gehuwd of heeft u uw partner na 31 december 2023 aangemeld, dan staat uw partner hier nog niet vermeld.

In de Plusregeling geldt dat als u officieel samenwoont, uw partner ook gezien wordt als nabestaande. Dit is niet het geval als u deelneemt aan de Basisregeling.

Bent u getrouwd in Nederland of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij de gegevens automatisch van de gemeente door. Woont u samen of bent u in het buitenland getrouwd? Dan kunt u uw partner aanmelden via Mijn StiPP Pensioen.
Uw pensioengegevens
Hier ziet u de basisgegevens waarop uw UPO is gebaseerd. Bijvoorbeeld het inkomen waarover u pensioen opbouwt. Dit noemen wij de pensioengrondslag. De pensioengrondslag die u hier ziet is de pensioengrondslag die bij ons bekend is. Wij tellen uw maandelijkse pensioengrondslagen die uw werkgever over 2023 aan ons heeft doorgegeven bij elkaar op.
Welk pensioen kunt u verwachten
Wat krijgt u als u met pensioen gaat
Hier ziet u de beleggingswaarde van uw pensioen op 31 december 2023. En hoeveel pensioen u hiermee naar verwachting kunt aankopen.

Wat krijgen uw (eventuele) partner en eventuele kinderen als u overlijdt
Hier leest u de hoogte van het kapitaal dat uw eventuele partner en/of kinderen van ons krijgt als u overlijdt. En hoeveel pensioen zij naar verwachting met dit kapitaal kunnen aankopen.
Lees meer over wat er voor uw nabestaanden is geregeld bij uw overlijden

Als u deelneemt in de Plusregeling dan is er als u overlijdt tijdens deelname ook recht op partnerpensioen dat is verzekerd op risicobasis. Voor de berekening van dit partnerpensioen wordt op het UPO ook gerekend met de pensioengrondslag die bij uw pensioengegevens is vermeld. Deze pensioengrondslag is op basis van de maandelijkse pensioengrondslagen die uw werkgever over 2023 heeft doorgegeven en de stand van 31 december 2023. Door de berekeningswijze en het gebruik van de grondslagen van 2023 kan het zijn dat de hoogte van het partnerpensioen dat is verzekerd op risicobasis hoger of lager is. Voor de meest actuele stand verwijzen wij u naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt
Hier leest u waar u mogelijk recht op heeft als u arbeidsongeschikt wordt. Bouwt u pensioen op in de Basisregeling? Dan stopt de opbouw van uw pensioenkapitaal voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. In de Plusregeling kunt u onder voorwaarden pensioenkapitaal blijven opbouwen zonder dat u daar premie voor betaalt.
Lees meer over wat er eventueel voor u geregeld is bij arbeidsongeschiktheid
Hoe zeker is uw pensioen
Hier leggen wij u uit waarom de hoogte van uw pensioen niet vast staat. Dit jaar zijn de uitkomsten van het verwachte pensioen gebaseerd op 2.000 mogelijke scenario’s.

Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 toekomstscenario’s bedacht. In elk van die toekomstscenario’s is de rente hoog of laag, vallen de beleggingen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben wij berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elk scenario.

  • Het verwachte eindresultaat ziet u bij het ‘verwacht weer scenario’. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
  • In het ‘goed weer scenario’ ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5% van de ‘toekomsten) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan dit 'goed weer scenario'.
  • In het 'slecht weer scenario' ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5% van de ‘toekomsten’) dat u uitkomt op een lager bedrag dan dit 'slecht weer scenario'.

Prijsstijgingen of –dalingen hebben invloed op de hoogte van uw pensioen wat u daarmee kunt kopen. Dit noemen we koopkracht.

In de tabel onder de kop, de hoogte van uw pensioen staat niet vast, is er geen rekening gehouden met deze koopkracht. In het overzicht met de pijlwijzer onder de kop, wat als het mee- of tegenzit, is wel rekening gehouden met deze koopkracht. 
Hoeveel kosten en premie is er betaald in 2023
Hier leest u hoeveel pensioengeld er voor u is ingelegd in het jaar 2023. De hoogte van uw pensioenpremie is afhankelijk van de regeling waaraan u deelneemt en van uw leeftijd. Er bestaan namelijk verschillende soorten pensioenregelingen. En het kan per pensioenuitvoerder verschillen op welke manier u pensioen opbouwt. Hoe de regeling van StiPP precies werkt leest u hier.

Een pensioenuitvoerder maakt kosten voor de administratie en het vermogensbeheer. Zo ook StiPP. Meer informatie hierover vindt u hier. Daarnaast kan het zijn dat er nog iets anders uw beleggingswaarde heeft beïnvloed. Dat is bijvoorbeeld het geval als StiPP voor u van een andere pensioenuitvoerder een inkomende waardeoverdracht heeft ontvangen. Of als uw werkgever een correctie heeft doorgegeven over pensioengegevens van 2022 of eerder. Ook de gevolgen voor uw pensioen van een scheiding die u in 2023 heeft doorgegeven, komen terug in de beleggingswaarde

Het resultaat van de beleggingen 
Hier ziet u wat het resultaat van de beleggingen was. Misschien vraagt u zich af waarom wij beleggen met uw pensioengeld? Wij leggen dit graag uit. Elke maand betaalt uw werkgever pensioenpremie aan StiPP. Deze pensioenpremie belegt StiPP voor u. Dit doen we omdat alléén pensioenpremie niet voldoende is voor een goed pensioen. Ook sparen levert te weinig op. StiPP belegt dus zodat uw pensioen verder kan groeien. Hier leest u meer informatie over ons beleggingsbeleid. Bent u benieuwd naar wat het beleggen oplevert en wat de beleggingsresultaten zijn voor uw leeftijdsgroep? Hier vindt u meer informatie.
Meer weten?
Hier zijn de contactgegevens van StiPP te vinden. En waar u verder nog persoonlijke informatie over uw pensioen kunt vinden. De contactgegevens kunt u hier ook vinden. Ook vindt u onder het kopje 'Meer weten' uw factor A van 2023. De factor A geeft aan hoeveel uw pensioen is gestegen in een bepaald jaar. Dit is de pensioenaangroei. De fiscale jaarruimte geeft aan in hoeverre u ‘aantoonbaar’ een pensioentekort - een pensioengat - heeft. En of de Belastingdienst u fiscaal voordeel geeft bij het opbouwen van aanvullend pensioen. Voor uw belastingaangifte over het jaar 2023 heeft u de factor A van 2023 nodig.

Veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht

Waarom heb ik een negatief rendement?

StiPP belegt uw pensioenkapitaal onder andere in aandelen en obligaties. Om het risico op slechte rendementen zo klein mogelijk te maken, spreiden we onze beleggingen. We hebben beleggingen met een lager risico (bijvoorbeeld staatsleningen) en beleggingen met een hoger risico (zoals aandelen). StiPP belegt uw pensioenkapitaal voor de lange termijn. Het is dan ook gebruikelijk dat er af en toe een negatief rendement ontstaat. Toch levert beleggen over het algemeen meer op. Bekijk hier meer informatie.

Kan ik mijn beleggingen wijzigen?
Vanaf uw 57e kunt u een keuze maken of u wilt beleggen voor een stabiel of variabel pensioen. Bent u benieuwd naar het verschil tussen een stabiel of variabel pensioen? Bekijk hier meer informatie.
Wat doet StiPP om een beter rendement te realiseren? 
Het pensioengeld dat u opbouwt wordt door StiPP belegd. Elke maand bekijkt StiPP de totale beleggingsresultaten. Zijn de resultaten positief? Dan wordt uw pensioenkapitaal hoger. Zijn de resultaten negatief? Dan wordt uw pensioenkapitaal lager. StiPP wil een goede opbrengst halen met beleggen, maar wel op een manier die rekening houdt met de wereld om ons heen. Hier vindt u meer informatie.

Bekijk hier meer veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht. Kies in het linkermenu voor 'Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)'.

Krijg ik later genoeg pensioen?

Als u met pensioen gaat krijgt u van verschillende partijen inkomen. Allereerst krijgt u een AOW (alleen van toepassing op deelnemers die woonachtig zijn (geweest) in Nederland) van de overheid. U krijgt een pensioen van StiPP. En misschien heeft u ergens anders ook pensioen opgebouwd. Lees meer over hoe u overzicht krijgt in uw totale pensioeninkomen