Mijn beleggingsresultaten

Wat levert beleggen op?

StiPP belegt uw pensioengeld. Elke maand bekijken we wat de beleggingen opleveren. Zijn de resultaten positief? Dan komt er geld bij in uw pensioenpot. Zijn de resultaten negatief? Dan gaat er wat geld uit.

StiPP belegt in verschillende beleggingscategorieën. Zo spreiden we de beleggingsrisico’s en streven we naar een optimaal rendement. Hoeveel we in welke categorie voor u beleggen, hangt af van uw leeftijd. Als u jong bent, nemen we meer beleggingsrisico. Hoe ouder u wordt, hoe minder risico we nemen. Tenzij u er zelf voor kiest om wat risicovoller te beleggen. Dit kan via ‘Beleggen voor een variabel pensioen’. Op Hoe belegt StiPP vindt u hierover meer informatie.

Rendementen en participatiewaarden per leeftijdscategorie

Hieronder kunt u de beleggingsresultaten voor uw leeftijdsgroep bekijken. Als u op één van de leeftijdscategorieën klikt, kunt u de ontwikkeling van de participatiewaarde en het beleggingsrendement zien over de afgelopen jaren en de maanden van dit jaar. Vanaf uw 57e kunt u een keuze maken of u wilt beleggen voor een stabiel pensioen of een variabel pensioen.

Voor die leeftijdsgroepen ziet u daarom twee keuzes. Als er (S) achter staat betreft het de resultaten van die leeftijdsgroep bij een stabiel beleggingsprofiel. Staat er (V) achter, dan gaat het om de resultaten van het variabele beleggingsprofiel. 

18 t/m 46 jaar  
47 t/m 51 jaar  
52 t/m 56 jaar  
57 t/m 58 jaar (S) 57 t/m 58 jaar (V)
59 t/m 60 jaar (S)

59 t/m 60 jaar (V)

61 t/m 62 jaar (S) 61 t/m 62 jaar (V)
63 t/m 64 jaar (S) 63 t/m 64 jaar (V)
65 jaar en ouder (S)

65 jaar en ouder (V)

Bron: Maandrapportage beleggingen StiPP

Wat is een participatiewaarde?

Een participatie is uw deel in het beleggingsdepot van uw specifieke leeftijdsgroep binnen het pensioenfonds.

Lees hier meer uitleg

Beleggingsrendement januari t/m maart 2024

In de eerste drie maanden van 2024 waren de meeste beleggingsrendementen positief. Met name de beleggingen in aandelen gingen dit jaar goed van start. Vooral in ontwikkelde markten zoals Amerika en Europa was dit het geval. Het rendement op deze categorie was in de eerste drie maanden +6,6%.

De beleggingsportefeuille met staats- en bedrijfsobligaties (‘vastrentend middellang’) had ook een positief resultaat: +0,4%. De portefeuille met langlopende staatsobligaties (‘vastrentend lang’) had een negatief rendement van -1,8%. Bij elkaar betekent dit dat bijna alle leeftijdsgroepen van StiPP positieve rendementen hadden. Alleen de oudere niet, maar voor hen is bescherming van de verwachte pensioenuitkering belangrijker. 

Verdeeld over de verschillende portefeuilles waren dit de rendementen in het eerste kwartaal:

Zakelijke waarden (o.a. aandelen)

6,6%

Vastrentend middellang (o.a. staats- en bedrijfsobligaties)

0,4%

Vastrentend lang (staatsobligaties)

-1,8%

Totale portefeuille (gemiddeld)

3,3%

Bron: Maandrapportage beleggingen StiPP

E-Nieuwsbrief

De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van de beleggingsrendementen van het fonds. StiPP publiceert daarom elk kwartaal de beleggingsresultaten via deze website en in een e-nieuwsbrief. Daarin krijgt u meer informatie over hoe StiPP het pensioengeld belegt en we beantwoorden een vraag over beleggen en pensioen. Wilt u deze e-nieuwsbrief ook ontvangen? Log dan in op Mijn StiPP Pensioen. Daar geeft u bij Mijn Gegevens > Gegevens wijzigen > Abonnementen en communicatie aan dat u de nieuwsbrief financiële ontwikkelingen wilt ontvangen.

Aanmelden voor de e-nieuwsbrief

Toelichting eerdere kwartalen

Vierde kwartaal 2024
In het laatste kwartaal van 2023 stegen de beurzen en daalde de rente. Hierdoor zijn de beleggingen in waarde gestegen. De oudere deelnemers merken hier het meeste van omdat zij in verhouding meer in staatsobligaties beleggen. Ook andere marktontwikkelingen, zoals vastgoed en aandelen in opkomende landen, hebben bijgedragen aan de positieve resultaten. Alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat de portefeuilles van alle deelnemers in waarde zijn gestegen.
Derde kwartaal 2023
In het derde kwartaal van 2023 eindigden alle portefeuilles in de min. De belangrijkste reden voor de veranderingen zijn de gestegen rentetarieven. De oudste leeftijdsgroep merkt hier het meeste van.
Tweede kwartaal 2023
In het tweede kwartaal van 2023 eindigden bijna alle portefeuilles in de plus. Dit kwam met name door het rendement op aandelen in de zogeheten ontwikkelde landen. De jongste deelnemers profiteren het meest van dit resultaat op aandelen.
Eerste kwartaal 2023
In het eerste kwartaal van 2023 eindigden de portefeuilles allemaal in de plus. Dit betekent dat alle leeftijdsgroepen het jaar positief zijn begonnen: de pensioenkapitalen zijn gestegen. De jongste deelnemers profiteren het meest van de positieve rendementen. Dit komt door de stijgingen van de aandelenmarkten.
Vierde kwartaal 2022
In het vierde kwartaal van 2022 bleven de rentes verder stijgen. De pensioenkapitalen van de oudste deelnemers werden het meest geraakt door de stijgende rentes. Wat betekent dit voor de pensioenuitkering van deelnemers die bijna met pensioen gaan? Gelukkig niet veel. De verwachte pensioenuitkering voor deelnemers in de oudste leeftijdsgroep (65-66 jaar) is vrijwel onveranderd gebleven. Dit komt omdat de hoge rentestand ervoor zorgt dat met het opgebouwde pensioenkapitaal ook een hoger maandelijks pensioen kan worden ingekocht. Heeft u een klein pensioen? Dan wordt het pensioen afgekocht. Uw pensioenkapitaal is door de negatieve rendementen minder waard geworden. Dit betekent dat het afkoopbedrag lager is geworden. Maar u kunt ervoor kiezen om toch uw pensioen maandelijks uit te laten keren. Bekijk onze animatie waarin we uitleggen hoe we beleggen.

Kijkend naar de resultaten van de rendementen in de verschillende portefeuilles van afgelopen kwartaal: De “zakelijke-waardenportefeuille” behaalde een positief resultaat, dankzij Europese aandelen. De “vastrentende” portefeuilles ondervonden negatieve gevolgen door de stijgende rentes. De “vastrentend lang”-portefeuille (waarin alleen staatsobligaties zitten) had hier duidelijk meer last van dan de andere vastrentende portefeuille en kende dit kwartaal een rendement van -3,4%.  Dit zorgde ervoor dat de oudere leeftijdsgroepen dit kwartaal een negatief rendement hadden terwijl de jongere leeftijdsgroepen profiteerden van de aandelenmarkt en zodoende positieve rendementen kenden.
Derde kwartaal 2022
In het derde kwartaal van 2022 bleven de rentes verder stijgen. En de aandelenmarkten daalden verder. Alle portefeuilles eindigden dan ook in de min. Wederom werd de portefeuille ‘Vastrentend lang’ (waar staatsobligaties in zitten) het hardst geraakt door de stijgende rentes en daalde het hardst. Ook de waardes van de aandelen in de portefeuille ‘Zakelijke waarden’ en die van de obligaties in de portefeuille ‘Vastrentend middellang’ daalden verder. De verdeling tussen de portefeuilles is in elke leeftijdsgroep anders. Daardoor is het behaalde rendement in elke leeftijdsgroep ook anders. Net zoals het vorige kwartaal waren voor alle leeftijdsgroepen de beleggingsrendementen negatief. 

De pensioenkapitalen van de oudste deelnemers werden het meest geraakt door de stijgende rentes. Wat betekent dit voor de pensioenuitkering van deelnemers die bijna met pensioen gaan? Gelukkig niet veel. De verwachte pensioenuitkering voor deelnemers in de oudste leeftijdsgroep (65-66 jaar) is vrijwel onveranderd gebleven. Dit komt omdat de hoge rentestand ervoor zorgt dat met het opgebouwde pensioenkapitaal ook een hoger maandelijks pensioen kan worden ingekocht. Heeft u een klein pensioen? Dan wordt het pensioen afgekocht. Uw pensioenkapitaal is door de negatieve rendementen minder waard geworden. Dit betekent dat het afkoopbedrag lager is geworden.  
Tweede kwartaal 2022
In het tweede kwartaal van 2022 bleven de rentes stijgen. De aandelenmarkten daalden verder. Alle portefeuilles eindigden dan ook in de min. De portefeuille ‘Vastrentend lang’ werd het hardst geraakt door de stijgende rentes en daalde het hardst. Ook de waarde van de aandelen in de portefeuille ‘Zakelijke waarden’ en die van de obligaties in de portefeuille ‘Vastrentend middellang’ daalden verder. 

De verdeling tussen de portefeuilles is in elke leeftijdsgroep anders. Daardoor is het behaalde rendement in elke leeftijdscategorie ook anders. De beleggingen leverden minder op voor alle leeftijdsgroepen. De oudste deelnemers werden het meest geraakt door de stijgende rentes.

Een klein lichtpuntje voor deelnemers die nu met pensioen gaan: de hoge rentestand zorgt ervoor dat met het opgebouwde pensioenkapitaal een relatief hoger maandelijks pensioen kan worden ingekocht. Deelnemers die op pensioendatum hun pensioen afkopen zagen hun afkoopwaarde helaas wel dalen.
Eerste kwartaal 2022
Alle beleggingscategorieën lieten een negatief resultaat zien. De waarde van de aandelen in de portefeuille ‘Zakelijke waarden’ en die van de obligaties in de portefeuille ‘Vastrentend middellang’ daalden. Na lange periodes van rentedalingen stegen de rentes in het eerste kwartaal van 2022 fors. Rente en waarde werken tegengesteld: bij een stijgende rente, dalen de koersen van obligaties. Daardoor liet de portefeuille ‘Vastrentend lang’ met daarin uitsluitend euro staatsobligaties de grootste daling zien. De verdeling tussen de portefeuilles is in elke leeftijdsgroep anders. Hierdoor is het behaalde rendement in elke leeftijdsgroep ook anders.

Voor de deelnemers in de hoogste leeftijdsgroep (65-66) betekent dit overigens niet, dat hun toekomstig pensioen is verslechterd. Integendeel. Door de rentestijging is de pensioeninkoop ook minder duur geworden. Per saldo is de pensioeninkoop voor oudere deelnemers daarom afgelopen kwartaal verbeterd.
Vierde kwartaal 2021
In deze drie maanden hebben de beleggingen een positief resultaat behaald. Het positieve resultaat komt vooral doordat de aandelen het goed deden. Aandelen vallen in de portefeuille ‘Zakelijke waarden’. Deze portefeuille behaalde een rendement van 4,9%. De tweede deelportefeuille is ‘Vastrentend middellang’. Daarin zitten onder andere verschillende soorten obligaties. Door een negatief rendement op bedrijfsobligaties eindigde deze portefeuille met een licht negatief rendement van -0,3%. De portefeuille ‘Vastrentend lang’ behaalde een klein positief resultaat: 0,3%. Dit is vooral te danken aan een kleine koerswinst door licht gedaalde rente op staatsobligaties. Doordat de verdeling tussen de portefeuilles in elke leeftijdsgroep anders is, is het behaalde rendement in elke leeftijdscategorie ook anders. De totale portefeuille eindigde in de plus met 2,6%.

Derde kwartaal 2021
Het deel van uw pensioen dat we in de categorie ‘zakelijke waarden’ hebben belegd, heeft deze drie maanden een negatief rendement van -1,1% behaald. Dit kwam vooral door het minder goede resultaat op de beleggingen in aandelen opkomende markten. De rente steeg maar een klein beetje, zodat dit verlies ook niet goed kon worden gemaakt door de andere twee beleggingscategorieën. De portefeuille ‘vastrentend middellang’ haalde een positief rendement van 0,2%. De portefeuille ‘vastrentend lang’ had een klein negatief rendement van -0,1%. Hoe jonger u bent, hoe meer van uw pensioengeld we in de categorie ‘zakelijke waarden’ beleggen. Het beleggen in deze categorie, waaronder aandelen vallen, is namelijk wel risicovol. Als u wat ouder bent, nemen we liever wat minder risico met uw pensioen. Daarom beleggen we ook in vastrentende waarden, zoals staatsobligaties. Bent u 65 jaar of ouder? Dan is het rendement op uw pensioen in deze 3 maanden 0% geweest. Bent u jonger dan 65? Dan heeft uw pensioen een negatief rendement behaald tussen de -0,6% en -0,1%.
Tweede kwartaal 2021
Het deel van uw pensioen dat we in de categorie ‘zakelijke waarden’ hebben belegd, heeft deze drie maanden een positief rendement van 5,4% behaald. De beleggingen in (beursgenoteerd) onroerend goed hebben hier het meest aan bijgedragen. Hoe jonger u bent, hoe meer van uw pensioengeld we in deze categorie beleggen. Het beleggen in bijvoorbeeld aandelen is namelijk wel risicovol. Als u wat ouder bent, nemen we liever wat minder risico met uw pensioen. Daarom beleggen we ook in vastrentende waarden, zoals staatsobligaties. Deze categorie behaalde het afgelopen kwartaal een negatief rendement van 1%. Bent u ouder dan 65 jaar? Dan is het rendement op uw pensioen over deze 3 maanden -0,3% geweest. Bent u jonger dan 65? Dan heeft uw pensioen een positief rendement gehaald tussen de 0,4 en 4%.
Eerste kwartaal 2021
In het eerste kwartaal behaalden de verschillende beleggingscategorieën wisselend succes. In het eerste kwartaal steeg de rente. De beleggingscategorie ‘vastrentend lang’ (staatsobligaties) behaalde hierdoor een negatief rendement. Aandelen stegen wel in waarde. Dit zorgde samen met de beleggingen in onroerend goed voor een positief rendement  op de zakelijke waarden in de portefeuille. Bent u jonger dan 58 jaar? Dan was het totale rendement positief en is uw pensioenkapitaal dus gestegen. Bent u ouder dan 58 jaar? Dan is uw pensioenkapitaal afgelopen kwartaal iets gedaald.
Vierde kwartaal 2020
In het laatste kwartaal van 2020 zette het herstel van de aandelenmarkt zich verder voort. Dit zorgde voor een positief rendement van 10,4% in de portefeuille ‘zakelijke waarden’ waar aandelen onderdeel van zijn. Dit positieve rendement is terug te zien in het rendement van de jongere leeftijdsgroepen. Zo is uw rendement als u jonger dan 47 bent 7,6%.

Vanaf 57 jaar wordt voor meer dan 50% belegd in vastrentende waarden. Deze portefeuilles bevatten onder andere obligaties. Zij hadden vooral voordeel van een licht dalende rente. Daarnaast was het resultaat op bedrijfsobligaties goed.

In totaal eindigden dit kwartaal alle leeftijdsgroepen met een positief rendement tussen de 1,7% en de 7,6%.
Derde kwartaal 2020
In totaal kenden alle leeftijdsgroepen dit kwartaal een positief rendement. Voor het rendement over het hele jaar geldt dit voor de leeftijdsgroepen voor deelnemers van 57 jaar en ouder. In het derde kwartaal zette het herstel op de aandelenmarkten zich voort. De portefeuille ‘Zakelijke waarden’ kende hierdoor een rendement van 3,2%. Bent u tussen de 21 en 57 jaar, dan beleggen wij vooral in zakelijke waarden, waaronder aandelen. Hierdoor profiteerde u dit kwartaal het meest van dit positieve rendement.

Vanaf de leeftijd van 57 jaar wordt tot aan uw pensioendatum het beleggingsrisico in stapjes afgebouwd. Door het afbouwen van het beleggingsrisico krijgt u beter zicht op de hoogte van de pensioenuitkering die u op uw pensioendatum kunt aankopen. Dit betekent dat wij voor u vooral in vastrentende waarden beleggen, waaronder in obligaties. Dit kwartaal profiteerde u van de licht dalende rente. Hoe langer de looptijd van een obligatie, hoe meer voordeel de obligatie heeft van een dalende rente. De beleggingsportefeuille ‘Vastrentende middellang’ had dit kwartaal een rendement van 1,5% en de ‘Vastrentende lang’-portefeuille 1,9%.
Tweede kwartaal 2020
Na een roerig eerste kwartaal, herstelden met name de aandelenmarkten zich weer goed in het tweede kwartaal. De portefeuille ‘zakelijke waarden’, waar de aandelen onderdeel van uitmaken, scoorde een positief totaalrendement van 13,9%. Door een zeer goed resultaat op bedrijfsobligaties, scoorde ook de portefeuille ‘vastrentend middellang’ positief met 2,2%. Tot slot behaalden de staatsobligaties een mooi rendement door een dalende rente. Dit is terug te zien in het positieve rendement van 2,3% in de portefeuille ‘vastrentend lang’.

Beleggen in zakelijke waarden brengt het meeste risico met zich mee, maar ook de grootste kans op een hoog rendement. Daarom wordt vooral voor de jongere leeftijdsgroepen in die categorie belegd. Het risico wordt verder afgebouwd naar mate u ouder wordt. De jongere leeftijdsgroepen profiteerden dan ook het meest van het hoge rendement op de portefeuille ‘zakelijke waarden’. Maar alle leeftijdsgroepen eindigden dit kwartaal met een positief rendement.
Eerste kwartaal 2020
Het jaar begon met de verwachting dat de economische groei weer enigszins zou kunnen aantrekken. De negatieve effecten van de handelsoorlog en de brexit leken naar de achtergrond te verschuiven. Niemand kon op dat moment echter voorspellen dat de verspreiding van COVID-19 razendsnel tot een wereldwijde pandemie zou uitgroeien. Met enorme economische onzekerheden en een schokbeweging door de financiële markten als gevolgen. Wereldwijd zijn acties ondernomen om het virus onder controle te krijgen. In verschillende landen is de noodtoestand uitgeroepen en is er sprake van een volledige ‘lockdown’. Het eerste kwartaal is daardoor een bijzonder slechte periode gebleken voor beleggers. Aandelenmarkten zijn in snel tempo gedaald en inmiddels wordt een  recessie verwacht. De jongste leeftijdsgroepen hadden dit kwartaal het meest last van gedaalde aandelenmarkten, terwijl voor de oudere leeftijdsgroepen dit effect gedempt werd door de oplopende obligatiekoersen als gevolg van dalende rentes. Alle leeftijdsgroepen eindigden wel in de min.