Over het SNCU-onderzoek

De controle op naleving pensioenreglementen van StiPP

Deelnemers en werkgevers kunnen erop vertrouwen dat StiPP de juiste pensioenpremie toerekent en toekent. Dit doet StiPP door de pensioenaanleveringen te controleren op juistheid en volledigheid. Als er iets opvalt aan de pensioenaanlevering, dan voert de Stichting Naleving Cao Uitzendkrachten (SNCU) in opdracht van StiPP een looncontrole uit. Wij leggen u stap voor stap uit hoe een SNCU-onderzoek eruit ziet. En wat er van u wordt verwacht bij en na een SNCU-onderzoek.

Aanleiding SNCU onderzoek

Wij kunnen niet alle pensioenaanleveringen direct en tegelijkertijd inhoudelijk controleren. Daarom voeren wij risicoanalyses op veel voorkomende afwijkingen uit. Wanneer uw organisatie uit een risicoanalyse naar voren komt, verzoekt StiPP aan SNCU om een (loon)controle bij uw organisatie uit te voeren. Zo verifiëren wij of de pensioenaanlevering juist en volledig is.

Wat houdt de controle in? 

De stappen van het SNCU onderzoek

Stap 1 | SNCU vraagt u om meer informatie 
SNCU vraagt u om meer informatie te geven over uw organisatie. Denk aan verzamelloonstaten en loonjournaalposten. Let op dat u de gegevens juist, compleet en op tijd bij SNCU aanlevert. Daarnaast ontvangt SNCU van StiPP de gegevens van de pensioenaanleveringen die u bij StiPP heeft gedaan.
Stap 2 | Uitvoering controle 
SNCU start het onderzoek. De controleur van SNCU bekijkt of de gegevens in uw administratie gelijk zijn aan de gegevens die u bij StiPP heeft aangeleverd. En controleert of de gegevens in overeenstemming zijn met de pensioenreglementen van StiPP. Het kan zijn dat SNCU bij u op bezoek komt voor een controle. In dat geval ontvangt u een brief met alle informatie over het bezoek.
Stap 3 | U en StiPP ontvangen het controlerapport 
Wanneer u een controle van SNCU heeft gehad, ontvangt u van SNCU een controlerapport. Hierin staat of u de juiste gegevens bij StiPP heeft aangeleverd. U krijgt altijd de gelegenheid op het rapport te reageren. Zijn er onduidelijkheden of afwijkingen vastgesteld of zijn er werknemersgegevens die missen? Dan leest u in het controlerapport ook  welke gegevens u nog bij StiPP moet aanleveren.
Stap 4 | U krijgt een brief van StiPP: wat moet u doen? 
Bij het niet juist, niet tijdig en/of niet volledig aanleveren van de gegevens ontvangt u een brief van StiPP waarin u geïnformeerd wordt over de vervolgstappen.
Stap 5 | U levert de correcties aan bij StiPP 
Heeft u de gegevens van uw werknemers niet juist, niet tijdig en/of niet volledig aangeleverd bij StiPP? Dan leest u in het controlerapport welke gegevens u nog moet aanleveren of corrigeren. Bent u benieuwd naar de regels over het doorgeven van correcties? Lees hier meer informatie.
Stap 6 | StiPP stuurt u nota's 
Heeft u binnen 14 dagen na het ontvangen van de brief uit stap 4 alsnog de gegevens juist en volledig aangeleverd? Dan wordt het SNCU-controledossier gesloten. U krijgt van StiPP nog wel de volgende nota’s:
  • Een reguliere premienota op basis van (nieuwe) aangeleverde gegevens.
  • Een definitieve boete voor het eerder niet tijdig aanleveren van de juiste gegevens.
  • Een nota vergoedingskosten voor de kosten van de controle à €1.600,-.

Heeft u binnen 14 dagen na de datum van de brief uit stap 4 de correcties nog niet of niet volledig aangeleverd? Dan ontvangt u van StiPP het volgende:

  • Een reguliere premienota op basis van aangeleverde gegevens.
  • Een ambtshalve nota voor de missende gegevens op basis van de afwijkingen die SNCU in het controlerapport heeft beschreven.
  • Een voorlopige boete voor het niet op tijd aanleveren van de juiste gegevens.
  • Een nota vergoedingskosten voor de kosten van de controle à €1.600,-.
  • Het verzoek om alsnog de juiste gegevens van uw werknemers aan te leveren.
Stap 7 | U betaalt de nota's
De nota’s die u ontvangt, betaalt u aan StiPP. StiPP kan geen uitstel geven voor het betalen van deze nota’s. Neem eventueel contact op met de afdeling incasso via incasso@stippensioen.nl om te overleggen of een betalingsregeling mogelijk is. Levert u alsnog de juiste en volledige (correctie) loongegevens aan? Dan worden de definitieve premienota’s vastgesteld. Ook de boetenota wordt herzien. De aangepaste boete bedraagt volgens het Uitvoeringsreglement ten hoogste 20% van de gemiddelde correctiepremie van de twee controlejaren, met een minimum van €1.000,-. De nota vergoeding administratiekosten blijft €1.600,-