Organisatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) voert de pensioenregelingen in de branche van uitzendkrachten en gedetacheerden uit. Het pensioenfonds is een stichting. Bij de uitvoering van de pensioenregelingen staat uw belang (en pensioen) voorop. Meer over de missie, visie en strategie van StiPP.

Het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van de stichting bestuurt het pensioenfonds. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de pensioenregelingen. Denk bijvoorbeeld aan het beheer en het beleggen van het pensioengeld, het uitvoeren van de administratie en het uitkeren van de pensioenen. Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden: drie uitvoerende bestuursleden en zeven niet-uitvoerende bestuursleden, waarvan er één de onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht is. De drie uitvoerende bestuursleden zijn onafhankelijk. Zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken van het pensioenfonds. Van de zes niet-uitvoerende bestuursleden zijn er drie afgevaardigden namens de werkgeversorganisaties, twee namens de werknemersorganisaties (vakbonden) en één is verkozen namens de pensioengerechtigden. De niet-uitvoerende bestuursleden houden toezicht op de gang van zaken binnen het fonds. Meer informatie leest u in de statuten.

Het uitvoerend bestuur

Het uitvoerend bestuur bestaat uit drie bestuursleden. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijks besturen van het fonds en de uitvoering van het vastgestelde beleid. Elk bestuurslid heeft niet alleen eigen taken en verantwoordelijkheden, maar ook gezamenlijke.

Taken en verantwoordelijkheden:

Bestuursleden hebben vaak ruime ervaring in het besturen. Regelmatig zitten ze ook in het bestuur van andere pensioenfondsen of zijn ze op een andere manier actief in de pensioensector. Meer informatie over nevenfuncties van het bestuur leest u in het jaarverslag.

Beloning

StiPP voldoet aan de regels die op grond van de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen gelden voor beheerste en duurzame beloning van beleidsbepalers. De vergoedingen voor en de beloning van het bestuur van StiPP kunt u terugvinden in de regeling vergoedingen.

Uw belang (en pensioen!) staat voorop

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur op een aantal gebieden, bijvoorbeeld over het communicatiebeleid van het fonds. Bovendien legt het algemeen bestuur aan dit orgaan verantwoording af over het beleid en de manier waarop met het beleid heeft uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zeven personen namens de werknemers- en werkgeversorganisaties: twee namens de werkgevers, vier namens de werknemers in de flexbranche en één lid namens de pensioengerechtigden.

Sleutelfuncties

Het fonds heeft houders benoemd voor drie sleutelfuncties. De sleutelfuncties dragen bij aan de beheerste en integere bedrijfsvoering. De drie sleutelfuncties zijn:

  • Risicobeheerfunctie: deze functie is gericht de ondersteuning bij en monitoring van het risicobeheer, als ook op de risicoalertheid binnen het pensioenfonds;
  • Interne auditfunctie: deze functie vormt het sluitstuk van alle waarborgen binnen een pensioenfonds wat betreft de beheerste en integere bedrijfsvoering;
  • Actuariële functie: deze functie en is gericht op de financieel- en verzekeringstechnische beheersing van het fonds en draagt bij aan de doeltreffendheid van het risicobeheer.

Controle en extern toezicht

Het fonds wordt gecontroleerd door een certificerend actuaris en een onafhankelijke accountant. De certificerend actuaris geeft een verklaring over de toereikendheid van de fondsmiddelen en de vermogenspositie. De onafhankelijk accountant controleert jaarlijks de betrouwbaarheid van de financiële gegevens van het fonds in de jaarrekening.

Tot slot wordt er extern toezicht gehouden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) die wettelijk belast zijn met het toezicht houden op partijen die actief zijn binnen de markten van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren.

Contact met het bestuur

Heeft u vragen over de pensioenregeling? Neem dan contact op met de Klantenservice. Bent u een journalist of heeft u een vraag aan het bestuur? Neem dan contact op met de bestuursondersteuning van StiPP. Dat kan via stipp.secretariaat@pggm.nl of via 030 - 277 93 60 / 030 - 277 12 80.