Missie, visie en strategie

Missie en visie

StiPP voorziet in een aanvullende pensioenvoorziening voor uitzendkrachten en gedetacheerden.

Het fonds heeft het doel de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gepensioneerde en overige belanghebbenden te beschermen tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en overlijden. Het fonds tracht dit doel te bereiken door de vorming, de instandhouding en het beheer van de opgebouwde pensioenkapitalen en door het doen van pensioenuitkeringen. StiPP geeft op zorgvuldige en efficiënte wijze uitvoering aan de pensioenovereenkomst die door sociale partners in de flexbranche is gesloten.

De sociale partners zijn de ABU, NBBU, FNV, CNV, De Unie en LBV. Sociale partners zijn opdrachtgever, het bestuur van StiPP opdrachtnemer. StiPP voert op de opdracht uit zoals sociale partners het verlangen en levert aanvullend een inhoudelijk ondersteunende rol in pensioenvraagstukken die op het terrein van sociale partners liggen. Deze rol wordt enkel ingevuld vanuit uitvoeringsperspectief en is hiermee feitelijk en onafhankelijk van aard.

De branche kenmerkt zich door korte dienstverbanden met vaak een parttime karakter en veelal lagere lonen. Dit zorgt bij het grootste deel van de deelnemers voor een relatief geringe omvang van het opgebouwde pensioenkapitaal. Daarom is het van belang dat de uitvoering gebeurt tegen acceptabele en zo laag mogelijke kosten, op een wijze die aansluit bij de kenmerken van de deelnemers en de branche. Hierbij is het doel om van elke euro aan premie zoveel mogelijk toe te laten komen aan de opbouw van het pensioenkapitaal om op pensioendatum een zo hoog mogelijke pensioenuitkering met het beschikbare kapitaal te kunnen aankopen. Daarnaast draagt StiPP zorg voor het in stand houden van de bestaande risicoverzekeringen. Dit betekent dat StiPP bij het vaststellen van het beleid rekening houdt met de belangen van de verschillende groepen deelnemers.

StiPP heeft primair een risicomijdende houding. Zorgvuldigheid, belangenafweging en kostenbewustzijn kenmerken het financiële-, actuariële-, beleggingsbeleid van StiPP. Efficiënte en betrouwbare processen zijn het uitgangspunt in de uitvoering.

StiPP streeft er naar voortdurend in te spelen op veranderende maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. StiPP heeft hierbij tot doel de omgeving bewust te maken van de problematieken waarmee StiPP te maken heeft of krijgt en deze te beïnvloeden. StiPP speelt hierin een eigen, zelfstandige rol en draagt er zorg voor elke keer haar eigen positie in het geheel te bepalen.

Strategie

Administratie. De administratieve processen zijn maximaal geautomatiseerd en worden tegen zo laag mogelijke kosten zo eenvoudig mogelijk ingericht. Dit betekent een overzichtelijke IT-keten met zo weinig mogelijk interactie tussen systemen en beperkte uitval.

Communicatie. In de communicatie is digitaal het voorkeurskanaal. De inzet is zelfredzaamheid. In het handelen en communiceren hanteert StiPP communicatiebeliefs: de communicatie is transparant en helder, begrijpelijk en tijdig, integer en relevant.

Beleggingen. In het beleggingsbeleid wordt doelbewust onderscheid gemaakt tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Hierbij wordt voor elke leeftijdsgroep de optimale risicorendementsverhouding
nagestreefd. In de uitvoering van het beleggingsbeleid hanteert StiPP
investment beliefs die aansluiten bij de missie en visie van het fonds. StiPP heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van het beleggingsbeleid. Environmental, Social and Governance (ESG) criteria is daarom onderdeel van het strategisch beleggingsbeleid.

Beperkte keuzemogelijkheden. Kostenbewustzijn en eenvoud betekent het bieden van beperkte keuzemogelijkheden voor deelnemers in de opbouwfase en bij de aankoop van een vaste pensioenuitkering.

Continue kostenafweging. Het kostenaspect wordt zwaar gewogen bij alle besluiten die het bestuur neemt.