Welke gegevens lever ik aan?

Het PDO-bestand bevat alle gegevens die nodig zijn voor een juiste berekening van de premie en de pensioenopbouw van uw werknemers. Dit zijn onder meer gegevens over:

 • Uw bedrijf: Bijvoorbeeld uw klantnummer en contactgegevens
 • Uw werknemers: Bijvoorbeeld de NAW-gegevens en BSN,
 • Gegevens op basis waarvan uw werknemer pensioen opbouwt: Pensioengrondslagaanwas, aantal pensioengevende uren en of uw werknemer in de Basis- of Plusregeling deelneemt.

Omdat het PDO-bestand automatisch door uw loonpakket wordt aangemaakt, zult u niet altijd te maken krijgen met het invullen van bovengenoemde gegevens. Meer informatie over de technische achtergrond leest u daarom in de handleiding ‘Technische beschrijving PDO’ .

Loongegevens
Voor elke werknemer moet het pensioengevend salaris en de pensioengrondslag worden vastgesteld. Dit gebeurt per maand of per vier weken, afhankelijk van de frequentie van uw loonaangifte bij de Belastingdienst. Op basis van deze gegevens wordt de pensioengrondslagaanwas vastgesteld.

Pensioengevend salaris

Vanaf 1 januari 2022 bestaat het pensioengevend salaris uit de som van:

 • het loon voor de werknemersverzekeringen.
  Hiervan is altijd uitgezonderd de bijtelling als gevolg van het privégebruik van een zakelijke auto;
 • het werknemersaandeel in de premie voor de pensioenregeling;
 • het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen in verband met extraterritoriale kosten.

Voor 2024 geldt een maximum uurloon van € 38,26. Is het uurloon hoger? Dan wordt er over het meerdere geen pensioen opgebouwd; hiervoor betaalt u dus ook geen premie. 

StiPP wil het loon voor de werknemersverzekeringen ontvangen dat u ook opgeeft aan de Belastingdienst. Vragen of een bepaald component van de beloning onderdeel uitmaakt van het loon voor de werknemersverzekeringen kunt u aan de Belastingdienst stellen. Ook vindt u op de website van de Belastingdienst het Handboek loonheffingen: Handboek Loonheffingen 2023 (belastingdienst.nl)

Check het bij de Belastingdienst
Twijfelt u welke looncomponenten meetellen als pensioengevend salaris? Neem dan contact op met de Belastingdienst en controleer of u over het looncomponent premie werknemersverzekeringen betaalt. Betaalt u er deze premie over, dan valt het looncomponent onder pensioengevend salaris.

Voorbeelden van bijzondere looncomponenten zijn verschillende bonussen, vergoedingen of toeslagen die de werknemer van de werkgever krijgt:

•      Eenmalige bonus
•      Eindejaar bonus
•      Bonus ziekengeld (als een werknemer 1 jaar niet ziek is geweest)
•      Eenmalige vergoeding
•      Prestatie vergoeding
•      Diverse Standby-uren vergoeding
•      Overuren (avond- of weekendtoeslag)
•      Eindejaarafrekeningen

Pensioengrondslag
De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus de franchise. De franchise wordt vastgesteld per uur en bedraagt € 8,45.

Pensioengrondslagaanwas
De pensioengrondslagaanwas is het verschil tussen de grondslag tot en met de huidige periode en de grondslag tot de huidige periode. Hierbij gebruikt u de systematiek Voortschrijdend Cumulatief rekenen (VCR) die u ook gebruikt voor de werknemersverzekeringen en houdt u rekening met het maximum pensioengevend uurloon. Uw salarispakket berekent de pensioengrondslagaanwas voor u. Neem voor vragen over deze berekening contact op met uw softwareleverancier. Meer informatie over de systematiek van VCR, vindt u op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Meer informatie hierover en rekenvoorbeelden vindt u op ‘Hoe berekent u de pensioengrondslag?

Welke loonbestanddelen zijn pensioengevend?

Tot 31 december 2021 horen onderstaande onderdelen tot het pensioengevend salaris

 • het loon over de normaal gewerkte uren;
 • het loon over de onregelmatige uren (de uren in afwijkende dag- en tijdzones);
 • indien tijdens ziekte loon wordt doorbetaald: het werkelijk door de werkgever doorbetaalde loon;
 • de vergoeding wegens loonderving van wachtdagen in geval van ziekte ('wachtdagcompensatie');
 • de opgebouwde of uitbetaalde reserveringen voor vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim, feestdagen (indien van toepassing) en vakantiebijslag.

U kunt hiervan in positieve zin afwijken door ook andere loonbestanddelen toe te voegen. Dat kan alleen als u dit voor al uw werknemers (op dezelfde manier) doet.  Als u besluit positief af te wijken, dan kunt u hier later niet op terugkomen.

Vanaf 1 januari 2022 bestaat het pensioengevend salaris uit:

 • het loon voor de werknemersverzekeringen met uitzondering van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van een zakelijke auto en;
 • het werknemersaandeel in de premie voor de pensioenregeling en;
 • het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekking op grond van artikel 20 CAO voor Uitzendkrachten (‘uitruil van arbeidsvoorwaarden’).