mijn pensioenadministratie

Verplichtstelling

Aansluiting bij StiPP is verplicht voor alle werkgevers in de uitzend-, payroll- en detacheringsbranche. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Hierover hebben werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt. Die afspraken gelden voor de hele bedrijfstak.

U bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van StiPP

  • het deelnemen in de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten is verplicht gesteld voor uitzendkrachten die op basis van een uitzendovereenkomst werkzaam zijn voor een uitzendonderneming, vanaf de eerste dag van de maand waarin zij de leeftijd van 21 jaar bereiken tot de eerste dag van de maand waarin zij de leeftijd van 67 jaar bereiken.
  • uitzendonderneming is: de natuurlijke of rechtspersoon die voor ten minste 50 procent van het totale premieplichtig loon op jaarbasis uitzendkrachten ter beschikking stelt van (uitzendt naar) opdrachtgevers, zijnde de werkgever in de zin van artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek, niet zijnde de personeelsvennootschap.
  • personeelsvennootschap : de rechtspersoon, die voor de totale omvang van het premieplichtig loon op jaarbasis uitzendkrachten ter beschikking stelt van opdrachtgevers met wie de rechtspersoon in de zin van artikel 2:24a of 2:24b Burgerlijk Wetboek is verbonden om uitsluitend onder leiding en toezicht van die opdrachtgevers arbeid te laten verrichten. Indien er sprake is van het opnieuw ter beschikking stellen van de uitzendkracht aan een derde buiten de groep, dan wordt deze rechtspersoon niet aangemerkt als een personeelsvennootschap.
  • uitzendovereenkomst is: de arbeidsovereenkomst, waarbij de ene partij als werknemer door de andere partij als werkgever in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van die werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan die werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

Uitzondering voor bepaalde branches

Bent u als uitzend-/detacheringswerkgever voor het overgrote deel van uw werkzaamheden actief in de metaalsector, de bouw, het beroepsgoederenvervoer of de vleessector? Dan is de kans aanwezig dat u verplicht bent zich aan te sluiten bij de bedrijfstakpensioenregeling van deze sector.

Afstandsverklaring niet toegestaan

Uitzendkrachten die voldoen aan de bovenstaande eisen nemen verplicht deel aan de pensioenregeling van StiPP. Uitzendkrachten kunnen hiervan niet worden uitgesloten. Afspraken tussen werkgevers en uitzendkrachten waarbij beoogd wordt om uitzendkrachten uit te sluiten (afstandsverklaringen) zijn niet toegestaan.