Missie, visie en strategie

Missie en visie

StiPP voorziet in een aanvullende pensioenvoorziening voor uitzendkrachten en gedetacheerden en geeft op zorgvuldige en efficiënte wijze uitvoering aan de door sociale partners afgesloten pensioenovereenkomst. Werkgever en deelnemers kunnen er op vertrouwen dat StiPP de juiste pensioenpremie toerekent en toekent.

De keuzes die StiPP maakt op het gebied van pensioen- en vermogensbeheer hebben tot doel om van elke euro aan premie zo veel mogelijk te laten toekomen aan de opbouw van het pensioenkapitaal.

StiPP vult haar zorgplicht in en doet meer waar het nodig is.

De wijze waarop StiPP communiceert en de administratie inricht, is efficiënt, betrouwbaar en kostenbewust. Deze is passend bij de kenmerken van de deelnemerspopulatie en de hoge mutatiegraad. Het kostenaspect wordt zwaar gewogen bij alle besluiten die het bestuur neemt.

Bekijk onze missie, visie en kernwaarden

Strategie

StiPP streeft naar een eenvoudige en transparante werkwijze.

Pensioenbeheer en uitvoering
De administratieve processen zijn maximaal geautomatiseerd en worden tegen zo laag mogelijke kosten zo eenvoudig mogelijk ingericht. StiPP biedt de deelnemers keuzemogelijkheden passend bij de doelgroep en de pensioenregeling. De nadruk ligt op goede service voor de deelnemers en werkgevers en op, in voorkomende gevallen, een adequate klachtbehandeling.

Voor werkgevers hanteert StiPP een gedegen aansluit- en incassoproces en voert controles uit op aansluiten en aanleveren gebaseerd op een consistent handhavingsbeleid.

De branche voor uitzendkrachten en gedetacheerden kenmerkt zich door korte dienstverbanden met vaak een parttime karakter en veelal lagere lonen. Dit zorgt bij het grootste deel van de deelnemers voor een relatief lage premie en geringe omvang van het opgebouwde pensioenkapitaal.  Dit opgebouwde pensioenkapitaal wordt waar mogelijk overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder of op de pensioendatum afgekocht. Voor de blijvende deelnemers biedt StiPP op de pensioendatum  een levenslange nominale pensioenuitkering.

Communicatie
StiPP communiceert digitaal en bevordert de zelfredzaamheid van deelnemers en werkgevers. StiPP heeft een focus op de “levensgebeurtenissen-momenten” bij deelnemers en “faciliteer-momenten” bij werkgevers. StiPP communiceert hierbij in meerdere talen.

Vermogensbeheer
Het beleggingsbeleid is gebaseerd op de risicohouding van de deelnemers. In de vaststelling van het beleggingsbeleid hanteert StiPP investment beliefs die aansluiten bij de missie en visie van het fonds. Geheel in lijn met de ontwikkelingen groeit StiPP toe naar een maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuille. Het beleggingsbeleid omvat een voortdurende evaluatie en afweging van risico, rendement, kosten en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De effectiviteit en efficiëntie in de uitvoering van het beleggingsbeleid staan daarbij voorop.