Informatie over integratie duurzaamheid risico

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (hierna: ‘StiPP’ of ‘het fonds’) vindt het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar beleggingen. Dat begint bij het goed begrijpen van de invloed van de beleggingen op mens, milieu en goed bestuur en wat de risico’s van onze beleggingen zijn. Daarnaast vindt StiPP het belangrijk onze deelnemers hierover te informeren. Nationale en internationale wetgeving vraagt dit ook van het fonds. Het gaat hierbij onder andere om de zogeheten Informatieverschaffingsverordening (hierna: ‘SFDR’). De risico’s op het gebied van duurzaamheid in relatie tot beleggen zijn duurzaamheidsrisico’s.  

Wat betekenen deze verordeningen voor StiPP? 

Pensioenfondsen stellen voor hun beleggingen een procedure op om te komen tot de juiste besluiten. De SFDR bepaalt dat pensioenfondsen informatie moeten verstrekken over hoe de relevante duurzaamheidsrisico’s voor het fonds worden meegenomen in deze procedures. Op een tweede niveau vraagt de SFDR inzicht te geven in hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegenomen in de beleggingsbeslissingen voor de pensioenregeling. 

Het fonds maakt geen onderscheid in hoe zij de duurzaamheidsrisico’s op deze twee niveaus meeneemt. Onderstaande toelichting geldt dus voor beide niveaus.  

Hier leest u wat deze duurzaamheidsrisico’s zijn en hoe StiPP hiermee omgaat.