Nieuws

Ingezonden brief door StiPP aan Raad van Commissarissen van Kempen over beloningsbeleid

Het Bestuur van StiPP heeft kennisgenomen van de aanzienlijke verhoging ten aanzien van de beloning van de Raad van Bestuur van Kempen Capital Management. Het Bestuur van StiPP heeft middels een ingezonden brief de Raad van Commissarissen van Kempen Capital Management laten weten afstand te doen van het voorstel tot verhoging van de beloning.

Kempen Capital Management
t.a.v. de Raad van Commissarissen
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam

Datum 19 april 2018


Geachte leden van de Raad van Commissarissen,

Met verbazing en grote ergernis hebben wij kennisgenomen van uw voorstel de beloning van uw Raad van Bestuur aanzienlijk te verhogen. Wij hebben geen oordeel over het totale beloningspakket van de Raad van Bestuur, echter wel over de voorgenomen verhoging alsook de timing van de communicatie over uw besluit.

Onderdeel van het uitbestedingsbeleid van Pensioenfonds StiPP is een beoordeling van een beheerst beloningsbeleid bij de partijen aan wie StiPP werkzaamheden uitbesteedt. Zoals u weet is StiPP een pensioenfonds van veel deelnemers met relatief lage beloningen. Verhogingen zoals u die voorstelt voor uw Raad van Bestuur komen in onze sector niet voor. Daarnaast zijn wij er van overtuigd dat uw voorstellen niet alleen onze reputatie schaadt. De voorstellen schaden ook uw reputatie, en daardoor ook uw dienstverlening aan ons. Wij nemen afstand van uw voorstel in woord en op schrift.

Een andere reden waarom wij een beheerst beloningsbeleid nastreven is dat een gezonde verhouding binnen een organisaties bijdraagt aan de totale performance en beheersing van de organisatie. Naar wij hebben vernomen sluit uw voorgestelde verhoging niet aan bij de verhogingen voor de overige medewerkers. Dit bevordert niet de dienstverlening aan ons als klant. Tot slot zijn wij uiterst verbaasd over de timing van uw voorstel. Het tumult over de verhogingen bij ABN en ING is u niet ontgaan.

Bij een eventuele toekomstige verlenging van onze relatie wegen wij uw voorstellen mee in onze overwegingen, zowel in het besluit om al dan niet te verlengen alsook in de onderhandeling over de hoogte van de fee en de bijbehorende compliance. Wij verzoeken u uw voorstel te heroverwegen.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,
Namens het bestuur van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten,

De heer E. Bosman,
Voorzitter StiPP

De heer P. Citroen,
vice-voorzitter

Terug naar nieuwsoverzicht