mijn stipp pensioen

Toelichting Afkoop klein pensioen

Deze toelichting is een aanvulling op de brief 'Afkoop van uw pensioen' en de informatie over afkoop in Mijn StiPP Pensioen.

Ieder jaar bepaalt de overheid bij welk bedrag pensioenfondsen pensioenen mogen afkopen. Dit noemen we de wettelijke afkoopgrens. Op basis van deze wettelijke grens bepaalt StiPP jaarlijks bij welk bedrag we pensioenen afkopen. Heeft u recht op een pensioenuitkering die lager is dan onze afkoopgrens? Dan mag StiPP uw pensioen afkopen. U ontvangt het bedrag in dat geval in één keer op uw rekening. In plaats van in de toekomst elke maand een klein beetje pensioen.

Let op: Bent u uit dienst gegaan na 1 januari 2018? En heeft u een klein pensioen opgebouwd? Dan kopen wij uw pensioen niet af. U valt dan onder de Wet waardeoverdracht kleine pensioenen. Dit betekent dat wij uw pensioen kunnen overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Berekening van de afkoopwaarde

De afkoopwaarde van uw pensioen is de huidige waarde van uw belegde pensioenkapitaal. Deze waarde kan wijzigen in de periode tussen de aanvraag van uw pensioen en de afkoop. Dit komt doordat uw pensioenkapitaal wordt belegd. Het rendement wordt maandelijks verwerkt in uw pensioenkapitaal. Hierdoor kan de afkoopwaarde van uw pensioen omhoog of omlaag gaan.

Hoogte van de netto-uitkering

StiPP moet de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering en de loonheffing voor bijzondere beloningen inhouden op het bruto afkoopbedrag. We houden hierbij geen rekening met loonheffingskorting. Het bedrag dat overblijft na deze wettelijke inhoudingen, is het netto afkoopbedrag.

Voor- en nadelen van afkoop van uw pensioen

Houd er rekening mee dat het afkopen van uw pensioen voordelen heeft, maar ook nadelen. Hieronder leest u wat deze voor- en nadelen zijn, zodat u deze zorgvuldig kunt afwegen.

Voordelen van afkoop

  • U ontvangt in één keer een bedrag dat u vrij kunt besteden.
  • U voorkomt dat u op uw pensioendatum van veel verschillende pensioenuitvoerders een klein pensioen ontvangt.

Nadelen van afkoop

  • U kunt het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd, niet meer samenvoegen met andere pensioenen bij andere pensioenuitvoerders.
  • U betaalt relatief veel belasting over de afkoop van uw pensioen.
  • Uw uiteindelijke pensioenuitkering is straks lager.
  • Het afgekochte pensioen valt onder uw inkomen voor het huidige jaar. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen (bijvoorbeeld zorgtoeslag en huurtoeslag) of uitkeringen. Controleer dit goed voordat u akkoord gaat met afkoop van uw pensioen.

Wanneer komt u in aanmerking voor afkoop van een klein pensioen?

  • U ontvangt automatisch van StiPP een verzoek tot afkoop als u 2 jaar uit dienst bent en uw uit dienst datum ligt voor 1 januari 2018.
  • 6 maanden voor uw pensioendatum ontvangt u uw aanvraag voor een pensioenuitkering. Ligt het bedrag beneden de wettelijke afkoopgrens, dan gaan we het bedrag afkopen als u hiermee instemt.
  • Komt u in aanmerking voor een nabestaandenpensioen of wezenpensioen, dan zal de uitkering als een eenmalig afkoopbedrag aan u worden overgemaakt als deze onder de wettelijke afkoopgrens ligt.
  • Indien wij een scheidingsvoorstel hebben ontvangen zal de ex-partner een voorstel krijgen om het kapitaal af te kopen als deze onder de wettelijke afkoopgrens ligt.

Beschermen huurtoeslag met Regeling bijzondere situaties

Ontvangt u huurtoeslag? Dan kunt u in sommige gevallen aan de belastingdienst vragen om het afkoopbedrag niet mee te nemen in de bepaling van uw huurtoeslag. In zogenoemde bijzondere situaties kan de belastingdienst namelijk een deel van uw inkomen buiten beschouwing laten. Bijvoorbeeld bij verplichte afkoop van een pensioen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst. Op deze website vindt u ook het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Hiermee vraagt u de belastingdienst om het inkomen uit (verplichte) afkoop buiten beschouwing te laten.

U ontvangt een specificatie afkoop pensioen

Kort voordat u het afkoopbedrag ontvangt, krijgt u een specificatie van dit bedrag. Hierop ziet u het definitieve bruto en netto afkoopbedrag inclusief alle wettelijke inhoudingen. Ook staat daar op welke rekening u het bedrag ontvangt.

Als je recht hebt op wezenpensioen

Heb je recht op een wezenpensioen van StiPP? En is dit een klein pensioen? Dan mag StiPP het pensioen afkopen. In dat geval doet je ouder of voogd voor jou de aangifte inkomstenbelasting. Hij of zij moet hierbij het bruto bedrag van de afkoopsom vermelden. Dit kan bij het onderdeel ‘AOW, pensioen, lijfrente en andere uitkeringen en afkoopsommen die onder de loonheffing vallen'.

 

Terug naar Pensioen afkopen