Mijn StiPP Pensioen

For English see below

Mijn StiPP Pensioen is uw persoonlijke pensioenomgeving. Met Mijn StiPP Pensioen heeft u altijd inzicht in uw actuele pensioensituatie.

Op deze beveiligde pensioenomgeving kunt u bijvoorbeeld:

 • de hoogte van uw pensioenkapitaal bij StiPP bekijken
 • uw digitale post openen, bijvoorbeeld uw pensioenoverzicht
 • uw jaaropgave bekijken en downloaden
 • het overzicht bekijken van de werkgevers via wie u pensioen opbouwt bij StiPP
 • een aantal persoonlijke gegevens zelf aanpassen, zoals uw e-mailadres

Ontvangt u een nabestaandenpensioen? Dan kunt u niet inloggen op Mijn StiPP Pensioen. U krijgt alle informatie van ons per post of via e-mail. Natuurlijk mag u ons met vragen altijd bellen of e-mailen.

Hoe log ik in?

Inloggen met DigiD

U kunt inloggen met uw DigiD. Met uw DigiD laat u zien wie u bent als u op internet iets regelt. Of dat nu bij de overheid, het onderwijs, de zorg of voor uw pensioen is. Bent u uw DigiD vergeten? Op www.digid.nl kunt u een nieuw wachtwoord instellen of uw gebruikersnaam opvragen.

Naar Mijn StiPP Pensioen

Ik heb nog geen DigiD
U kunt uw persoonlijke DigiD aanvragen via digid.nl/aanvragen.
Hoe vraag ik een DigiD aan vanuit het buitenland?
U vraagt een DigiD vanuit het buitenland aan via Digid.nl. Daarna haalt u een activeringscode op door te videobellen met Nederland Wereldwijd of bij een DigiD-balie in Nederland of in het buitenland. Met deze code activeert u uw DigiD.

Voorwaarden voor de aanvraag
- U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land in de Europese Economische Ruimte (EER)
- U heeft een geldig paspoort of identiteitskaart (rijbewijs niet toegestaan) van een EER-land
- U heeft een burgerservicenummer (BSN) U staat ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)
  U heeft geen RNI-uittreksel nodig voor uw DigiD-aanvraag
- U heeft een telefoon waarop u zowel in het buitenland als in Nederland sms-berichten kunt ontvangen
- U heeft een e-mailadres

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of die van een ander land in de Europese Economische Ruimte? 
Dan kunt u inloggen met eIDAS.

Inloggen met eIDAS

Heeft u geen DigiD en heeft u een Europese nationaliteit? Dan kunt u ook inloggen met eIDAS.
Kies de optie 'EU Login'.

Wanneer kunt u inloggen met eIDAS?

 • U heeft een Europese nationaliteit
 • Uw land is opgenomen in de lijst van eIDAS-landen die toegang verlenen tot inloggen met een nationaal erkend inlogmiddel. Dit is al mogelijk voor Duitsland, België, Spanje en diverse andere landen. Hier vindt u alles wat u moet weten over eIDAS.

 

English

My StiPP Pension

My StiPP Pension is your personal pension environment. With My StiPP Pension you always have insight into your current pension situation.

In this secure pension environment you can, for example

 • view the amount of your pension capital at StiPP
 • open your digital mail, for instance your pension statement
 • view and download your annual statement
 • view the overview of the employers through which you accrue pension with StiPP
 • change a number of personal details yourself, such as your e-mail address

Do you receive a survivor's pension? If so, you cannot log in to My StiPP Pension. You will receive all information from us by post or e-mail. Of course, you can always call or e-mail us if you have any questions.

How do I log in?

Log in with DigiD

You can log in with your DigiD. With your DigiD, you show who you are when you arrange something on the Internet. Whether that is with the government, education, healthcare or for your pension. Have you forgotten your DigiD? At www.digid.nl/en you can set a new password or request your user name.

To My StiPP Pension

I do not yet have a DigiD
You can apply for your personal DigiD via digid.nl/en/aanvragen.
How do I apply for a DigiD from abroad?
You apply for DigiD from abroad via Digid.nl. You then obtain an activation code by making a video call to Netherlands Worldwide or to a DigiD desk in the Netherlands or abroad. You use this code to activate your DigiD. 

Conditions for application
- You have the Dutch nationality or the nationality of another country in the European Economic Area (EEA)
- You have a valid passport or identity card (driving licence not permitted) from an EEA country
- You have a citizen service number: burgerservicenummer (BSN)
- You are registered in the Register of Non-Residents: Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).
  You do not need an RNI extract for your DigiD application.
- You have a telephone on which you can receive text messages both abroad and in the Netherlands
- You have an email address

You do not have the Dutch nationality or that of another country in the European Economic Area? 
Then you can log in with eIDAS.

Login with eIDAS

You do not have a DigiD and you have a European nationality? Then you can also log in with eIDAS. Choose the option 'EU Login'.

When can you log in with eIDAS?

 • You have a European nationality
 • Your country is included in the list of eIDAS countries that allow logging in with a nationally recognised login tool. This is already possible for Germany, Belgium, Spain and several other countries. Here you will find everything you need to know about eIDAS (in Dutch).