mijn stipp pensioen

Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting bij uw Pensioenoverzicht einde deelneming

U heeft een Pensioenoverzicht einde deelneming ontvangen. Dit overzicht geeft u inzicht in het pensioenkapitaal dat bij pensionering beschikbaar is voor uw pensioen. In het pensioenoverzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen, als u overlijdt. U ontvangt dit pensioenoverzicht, omdat uw deelname in de pensioenregeling bij StiPP is beëindigd.

Wij adviseren u om het pensioenoverzicht goed te bewaren. Bijvoorbeeld samen met de overzichten die u van andere pensioenuitvoerders ontvangt. Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen. Op mijnpensioenoverzicht staan al uw pensioenen van de verschillende pensioenuitvoerders bij elkaar. Op pensioenkijker vindt u algemene informatie over pensioen.

Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het pensioenoverzicht. Maar ook samenwonen, scheiden en veranderen van baan hebben gevolgen voor uw pensioen of het nabestaandenpensioen. Daarover leest u meer in het pensioenreglement basis of plus. Meer weten? Ga dan naar de veelgestelde vragen.

Aan wat voor pensioenregeling nam u deel?

Uw pensioenregeling is een premieovereenkomst. Elk jaar is een percentage van de pensioengrondslag als premie betaald. Hiermee heeft u uw eigen pensioenkapitaal opgebouwd. Wij hebben de premies belegd in beleggingsfondsen (nadat hiervan kosten en risicopremies zijn afgetrokken). De beleggingswaarde van uw pensioenkapitaal is onder andere afhankelijk van koersontwikkelingen. Met het pensioenkapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen.

Wat is de beleggingswaarde van uw pensioen?

Dit is een berekening van de mogelijke beleggingswaarde op basis van het rendement dat op het pensioenoverzicht staat. Dit is een voorbeeldrendement. Het daadwerkelijke rendement hangt af van de koersontwikkelingen van de beleggingen. De uiteindelijke beleggingswaarde kan dus hoger of lager zijn.

Welk pensioen kunt u verwachten?

Dit is een rekenvoorbeeld van het jaarlijks pensioen dat u met de mogelijke beleggingswaarde kunt ontvangen. Daarbij is gerekend met de tarieven die nu gelden en de rentestand die op het pensioenoverzicht staat. Deze rentestand is een voorbeeldrente die jaarlijks wordt vastgesteld en zo veel mogelijk aansluit bij de rentestand in de markt op dat moment. Als de jaarlijkse rente schommelt, leidt dat jaarlijks tot andere pensioenindicaties. Als de rente op pensioendatum hoger is dan de huidige rentestand, kan de pensioenuitkering hoger uitvallen. Is de rente op pensioendatum lager dan de huidige rentestand? Dan zal de pensioenuitkering lager zijn. Uw pensioen gaat in op de eerste dag van de maand dat u de pensioenleeftijd bereikt.

Ook de tarieven kunnen in de loop van de tijd veranderen. Bij de daadwerkelijke aankoop van pensioen gaan we uit van de tarieven en rentestand die op dat moment gelden. Het pensioen kan dus uiteindelijk hoger of lager uitvallen dan de indicatie die in het Uniform Pensioenoverzicht staat.

Scheiding

Is er sprake is van een echtscheiding of een beëindiging van het geregistreerde partnerschap? Dan heeft u met uw ex-partner misschien afspraken gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Wellicht heeft u de gewenste verdeling aan ons doorgegeven. Hebben wij de verdeling bevestigd? Dan ontvangt uw ex-partner van ons vanaf uw pensionering het overeengekomen deel. Dit deel wordt bij uitbetaling in mindering gebracht op het getoonde pensioen bij pensionering. U ontvangt dan dus minder pensioen dan op het overzicht staat. In het pensioen ‘bij overlijden’ is wél rekening gehouden met het pensioen voor uw ex-partner. Dit is al van het pensioenbedrag afgehaald.

U kunt ook met uw ex-partner afgesproken hebben dat uw ex-partner een eigen pensioen krijgt. Dit heet conversie. Hebben wij de conversie bevestigd? Dan hebben wij het pensioen voor uw ex-partner afgehaald van uw pensioen. Het pensioen dat op het overzicht staat, wordt dan geheel aan u uitbetaald. Kijk voor meer informatie bij pensioen en scheiding of pensioenkijker.

Bij overlijden vóór uw pensioendatum

Overlijdt u vóór uw pensioendatum? Dan hebben uw eventuele partner en kinderen recht op een pensioen. Wij betalen dit pensioen uit het pensioenkapitaal dat u tijdens uw dienstverband heeft opgebouwd. De hoogte van hun pensioen hangt dus af van het aantal jaar dat u in de uitzendbranche heeft gewerkt. En van de waarde van de beleggingen op dat moment.

Bij overlijden na uw pensioendatum

Overlijdt u ná uw pensioendatum? Dan hebben uw eventuele partner en kinderen misschien recht op een pensioen. Namelijk als u dit bij uw pensionering met ons afspreekt.

Bij arbeidsongeschiktheid

U bent bij ons niet aanvullend verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Als u arbeidsongeschikt bent geworden, en u deelnam aan de Plusregeling, is het mogelijk om deelnemer te blijven aan onze Plusregeling. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Wij betalen dan de premie. Wilt u blijven deelnemen aan onze Plusregeling? Meld ons dit dan. Het is belangrijk dat u dit doet binnen één jaar nadat u arbeidsongeschikt bent geworden. Meer weten? Kijk op onze website stippensioen.nl.

WIA-uitkering van de overheid

U kunt in aanmerking komen voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Dit kan alleen als u langer dan twee jaar (wettelijk 104 weken) ziek bent en voor 35 procent of meer arbeidsongeschikt bent verklaard. Deze uitkering keert het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) namens de overheid uit op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van deze uitkering hangt af van uw percentage arbeidsongeschiktheid en uw inkomen voordat u arbeidsongeschikt werd. Meer weten? Kijk op uwv.

Wat gebeurt er met uw beleggingswaarde?

Uw deelneming aan onze pensioenregeling is beëindigd. De hoogte van het aan te kopen pensioen bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt. 

Stopte uw pensioenopbouw en is het aan te kopen pensioen lager dan € 2,- per jaar, dan vervalt uw pensioen. Dat is wettelijk zo bepaald.

Is het aan te kopen pensioen hoger dan € 2,- maar minder dan € 484,09 per jaar dan zorgt StiPP er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. StiPP checkt daarom jaarlijks bij mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij StiPP.

Is het aan te kopen pensioen hoger dan € 484,09 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Let op: waardeoverdracht kan in sommige situaties nadelig zijn voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Dit is onder andere afhankelijk van het karakter van uw oude en nieuwe pensioenregeling. Het is daarom belangrijk om te weten hoe de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever eruitziet, voordat u besluit tot waardeoverdracht. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen.Dit doet u nadat u begonnen bent met kapitaal of pensioen opbouwen in een nieuwe pensioenregeling. Als u waardeoverdracht heeft aangevraagd, krijgt u van uw nieuwe pensioenuitvoerder een offerte. Daarna kunt u beslissen of u wel of geen waardeoverdracht wilt. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij StiPP staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.

Blijft uw kapitaal bij ons pensioenfonds? Dan ontvangt u als u met pensioen gaat ouderdomspensioen van ons. Uw partner ontvangt mogelijk een uitkering, als u overlijdt na uw pensioendatum. Als u overlijdt voor uw pensioendatum, ontvangen uw partner en/of kinderen een uitkering. U ontvangt één keer in de vijf jaar een pensioenoverzicht met de beleggingswaarde van uw pensioenkapitaal.

Houdt uw pensioen zijn waarde?

Wij weten nu nog niet zeker hoe hoog uw pensioen straks is. Dit komt door de aard van de pensioenregeling. De hoogte van uw pensioen hangt af van:

  • hoeveel pensioenpremie u in totaal spaart;
  • hoeveel pensioenkapitaal u opbouwt met het beleggen van de premies; en
  • hoeveel pensioen u straks met dat kapitaal kunt kopen.

Toeslagenbeleid

Het beschikbare pensioenkapitaal wordt op de pensioendatum omgezet in een nominale (gelijkblijvende) pensioenuitkering. StiPP verhoogt uw op pensioendatum ingekochte pensioenen niet. Er is dus ook geen compensatie voor prijsinflatie.

Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?

Wij hebben uw pensioen berekend met de gegevens die wij van u hebben. In het pensioenoverzicht ziet u welke gegevens wij gebruikten. De termen leggen we hieronder uit.

Begin kapitaalopbouw / beleggingswaarde

Dit is de datum vanaf wanneer u pensioen opbouwt in onze pensioenregeling.

Einde deelneming

Dit is de datum waarop uw deelneming in onze pensioenregeling is beëindigd.

Factor A (voor uw belastingaangifte)

Uw factor A is het bedrag dat u in een jaar aan pensioen heeft opgebouwd. Uw pensioenaangroei dus. Misschien heeft u dit bedrag nodig voor uw belastingaangifte over het jaar 2018. Heeft u meerdere pensioenoverzichten gekregen? Dan telt u de bedragen van uw factor A bij elkaar op.

Wilt u weten hoeveel geld u zelf nog belastingvrij mag sparen voor later? Met de Rekenhulp lijfrentepremie kunt u precies berekenen hoeveel fiscale ruimte u heeft.

Meer weten? 

U leest meer over uw pensioenkapitaal op deze website. Onder andere:

Mijnpensioenoverzicht.nl

U vindt daarop een overzicht van al het geld dat u bij uw pensionering krijgt:

  • uw AOW;
  • al uw pensioen bij de verschillende pensioenuitvoerders.

Daarnaast krijgt u een indicatie van het pensioen dat u netto ontvangt. Wilt u weten of dit voldoende is? Vergelijk dan uw AOW en pensioen met uw netto jaarsalaris. U vindt uw netto jaarsalaris op uw jaaropgave. Heeft u zelf nog iets geregeld voor uw pensioen? Bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering? Dan moet u dit nog bij uw AOW en pensioen optellen.

SVB

Hier leest u meer over de AOW-uitkering van de overheid.

Vragen?

Heeft u vragen over uw eigen pensioensituatie? Dan kunt u uw vraag stellen via de contactpagina.