Regelgeving beleggen

StiPP vindt het belangrijk om transparant te zijn over hoe duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in het beleggingsbeleid. Daarmee voldoen we aan de informatiebepalingen van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (hierna: ‘SFDR’). In de SFDR wordt een onderscheid gemaakt in het soort informatie dat StiPP moet verstrekken. Het gaat om informatie over de duurzaamheidsrisico's bij beleggen en over de invloed van beleggingen op duurzaamheidsfactoren.

Duurzaam beleggen
Ieder pensioenfonds moet in de eerste plaats aangeven op welke manier bij het beleggen rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico’s. Een duurzaamheidsrisico in de zin van de Europese regelgeving is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance-gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan klimaatverandering, mensenrechtencontroverses of grondstoffenschaarste. Daarbij moet StiPP informatie geven over welk mogelijk effect deze duurzaamheidsrisico’s hebben op het rendement van de beleggingen. De rapportageverplichtingen hierover gaan per 1 januari 2023 in.

Met oog voor de maatschappij
De Shareholders Rights Directive II (hierna: ‘SRD II’)-richtlijn vereist dat we verantwoording afleggen over hoe we ons betrokkenheidsbeleid uitvoeren. In dit beleid is vastgelegd hoe het pensioenfonds als belegger op een maatschappelijk verantwoorde manier invloed uitoefent. Dat doen we door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en door de dialoog aan te gaan met ondernemingen. De SRD II-richtlijn vereist ook dat we elementen uit de overeenkomst met de vermogensbeheerder openbaar maken. Voorbeelden van deze elementen zijn de afspraken met de vermogensbeheerder en de methode en tijdshorizon waarop we evalueren met de vermogensbeheerders.

Verklaring StiPP artikel 4
Op dit moment heeft het fonds geen beschikking over gegevens die inzicht kunnen bieden in wat de specifieke ongunstige effecten van de door StiPP gemaakte beleggingsbeslissingen zijn op duurzaamheidsfactoren. Dit betekent dat StiPP de in artikel 4 van de SFDR bedoelde verklaring over het ‘due dilligence’-beleid met betrekking tot deze effecten niet publiceert.  

Verantwoording afleggen
Verder geldt vanaf 2023 een forse rapportageverplichting voor pensioenfondsen die ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meewegen. Er zal gerapporteerd moeten gaan worden over een groot aantal indicatoren. Het fonds is daarbij ook afhankelijk van de gegevens over ongunstige effecten die de vermogensbeheerders kunnen aanbieden. StiPP zal toetsen of zij in de toekomst aan deze rapportageverplichtingen kan voldoen en hierop, waar nodig, deze verklaring aanpassen.