Belegt StiPP maatschappelijk verantwoord?

StiPP wil voor haar deelnemers een goede opbrengst behalen met beleggen, maar wel op een manier die rekening houdt met de wereld om ons heen. Uit onderzoek blijkt dat onze deelnemers dat ook belangrijk vinden. StiPP informeert deelnemers over maatschappelijk verantwoord beleggen en de duurzaamheidsrisico’s.

We nemen duurzaamheid mee in ons beleggingsbeleid
Onderdeel van het beleggingsbeleid is het ESG-beleid (Environmental, Social en Governance). Er worden alleen beleggingsbesluiten genomen die binnen het strategisch beleggingsbeleid en de beleggingsrichtlijnen passen. StiPP heeft binnen de brede context van ESG keuzes gemaakt welke onderwerpen op het gebied van duurzaamheid prioriteit krijgen. Het gaat om de volgende twee thema’s:

- Klimaat en duurzame energie
Klimaatverandering is wereldwijd een ongekende uitdaging en leidt mogelijk tot negatieve maatschappelijk effecten. Om deze effecten te voorkomen beoogt StiPP te beleggen in ondernemingen die klimaat en duurzame energie belangrijk vinden. Daarnaast kan StiPP ook ‘duurzame beleggingen’ in haar portefeuille opnemen die voldoen aan strengere criteria.

- Gezondheid en welzijn
Goede gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling. Dit betreft de gezondheid en welzijn voor iedereen, van jong tot oud.
We sluiten beleggingen uit
StiPP heeft in haar ESG-beleid vastgelegd bepaalde ondernemingen uit te sluiten van de beleggingsportefeuille van het fonds: in deze ondernemingen wordt niet belegd. Bij andere ondernemingen wordt door middel van een dialoog geprobeerd de negatieve gevolgen die ondernemingen veroorzaken, te verzachten.
We houden rekening met duurzaamheidsrisico’s
StiPP voert een pensioenregeling uit waarin via de beleggingen onder andere ecologische en/of sociale kenmerken worden gepromoot. StiPP beoordeelt deze kenmerken  door middel van de volgende maatregelen: screening, uitsluiting, ESG-integratie, het voeren van een dialoog en positieve impact.

De ondernemingen waarin StiPP belegt, zijn beoordeeld op aspecten van goed bestuur door een speciale ESG-rating.  Ook toetst en monitort StiPP aan de hand van de Climate Transition Benchmark of de CO2-reductiedoelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs wordt gehaald. Voor de toetsing aan andere ESG-criteria is per beleggingscategorie een passende benchmark geselecteerd. Deze zijn opgenomen in het beleggingsplan.
We verkleinen de negatieve impact
StiPP streeft naar een gediversifieerde beleggingsportefeuille, waarin diverse economische sectoren zijn vertegenwoordigd. StiPP houdt rekening met negatieve effecten van haar beleggingsbeslissingen op ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping. StiPP doet dit door in de vormgeving van het beleggingsbeleid een integrale, weloverwogen afweging te maken tussen vijf aspecten: risico, rendement, kosten, benodigde governance vanuit StiPP en duurzaamheid (ESG). Duurzame beleggingen van StiPP worden gescreend om te voorkomen dat de ondernemingen waarin wordt belegd, niet op andere onderdelen ernstige afbreuk doen aan duurzame beleggingsdoelstellingen.

De thema’s en de aanpak vindt u terug in het Beleidsdocument verantwoord beleggen. Daarnaast brengt StiPP jaarlijks een rapportage uit over de uitvoering van het ESG-beleid van het fonds. 

Wilt u meer informatie? Bekijk dan deze pdf

Verklaring StiPP artikel 4

Op dit moment heeft het fonds geen beschikking tot gegevens die inzicht kunnen bieden in wat de specifieke ongunstige effecten van de door StiPP gemaakte beleggingsbeslissingen zijn op duurzaamheidsfactoren. Dit betekent dat StiPP de in artikel 4 van de  SFDR bedoelde verklaring over het “due dilligence” beleid met betrekking tot deze effecten niet publiceert.  

Verder geldt vanaf 2022 een forse rapportageverplichting voor pensioenfondsen die ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meewegen. Er zal gerapporteerd moeten gaan worden over een groot aantal indicatoren. Het fonds is daarbij ook afhankelijk van de gegevens over ongunstige effecten die de vermogensbeheerders kunnen aanbieden. Het fonds zal toetsen of het in de toekomst aan deze rapportageverplichtingen kan voldoen en hierop waar nodig deze verklaring aanpassen. 


> Terug naar Zo beleggen we