mijn stipp pensioen

Missie, visie en strategie

StiPP voorziet in een aanvullende pensioenvoorziening voor uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollers. StiPP geeft op zorgvuldige en efficiënte wijze uitvoering aan de pensioenovereenkomst die door sociale partners in de flexbranche is gesloten.

Acceptabele kosten

De branche kenmerkt zich door korte dienstverbanden met vaak een parttime karakter en veelal lagere lonen. Dit zorgt bij het grootste deel van de deelnemers voor een relatief geringe omvang van het opgebouwde pensioenkapitaal. Daarom is het van belang dat de uitvoering gebeurt tegen acceptabele en zo laag mogelijke kosten, op een wijze die aansluit bij de kenmerken van de deelnemers en de branche. Hierbij is het doel om van elke euro aan premie zoveel mogelijk toe te laten komen aan de opbouw van het pensioenkapitaal.

Passend beleid

StiPP onderkent de impact van kortdurende dienstverbanden én de uiteenlopende kenmerken van de deelnemers als specifieke aspecten van de sector die van invloed zijn op de opbouw van het pensioenkapitaal. Daarom houdt StiPP bij het vaststellen van het beleid rekening met de belangen van de verschillende groepen deelnemers die door de diversiteit kunnen ontstaan. Bij de kenmerken van het fonds past een beleid waarbij:

 • De administratieve processen vanuit het oogpunt van kostenbeheersing en de grote volumes volledig geautomatiseerd zijn ingericht;
 • Er duidelijk met deelnemers en werkgevers digitaal wordt gecommuniceerd, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande digitale communicatiemogelijkheden;
 • Er in het beleggingsbeleid doelbewust onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende leeftijdsgroepen;
 • Er in de opbouwfase en bij aankoop van een vaste pensioenuitkering beperkte keuzemogelijkheden zijn voor deelnemers.

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen

StiPP streeft er naar, rekening houdend met de karakteristieken van het fonds, zich voortdurend aan te passen aan de veranderende maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. StiPP pakt hierin haar eigen rol en probeert de omgeving hiermee bewust te maken van de problematieken waarmee StiPP te maken heeft en deze te beïnvloeden. StiPP houdt zich momenteel met name bezig met:

 • de transitie van de pensioenadministratie naar een nieuwe pensioenuitvoeringsorganisatie;
 • de voorbereidingen voor de implementatie van het nieuwe bestuursmodel;
 • het overleggen met cao-partijen over de toekomstbestendigheid van de basisregeling;
 • de implementatie van de Wet waardeoverdracht klein pensioen, zodat daar direct bij inwerkingtreding gebruik van kan worden gemaakt;
 • het nader uitwerken van scenario analyses in het licht van de toekomstige mogelijkheden voor pensioenopbouw in de flexbranche;
 • de voorbereidingen voor de implementatie van een aanpassing van het beleggingsbeleid naar aanleiding van de ALM studie die in 2017 is uitgevoerd;
 • de herijking van het risicomanagement van het fonds.

Lange termijn

Op de lange termijn zal mogelijk veranderende wet- en regelgeving, waaronder de Wet waardeoverdracht klein pensioen, er toe leiden dat een deel van de problematiek waar StiPP mee te maken heeft - en die specifiek toeziet op het opbouwen van pensioen bij korte dienstverbanden en veelal bij lagere lonen - wordt verkleind. StiPP blijft in deze ontwikkelingen haar eigen rol spelen en op termijn haar positie opnieuw bepalen.