mijn stipp pensioen

Hoe wordt het geld belegd?

De premie voor het pensioen wordt door het pensioenfonds belegd. Elk jaar stelt StiPP het beleggingsplan en de ABTN vast. In het beleggingsplan staat in welke producten StiPP belegt. StiPP hanteert een aantal uitgangspunten: we willen de kosten zo laag mogelijk houden en het is belangrijk dat het geld op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt belegd. StiPP belegt voor alle deelnemers in twee hoofdcategorieën: zakelijke waarden (aandelen en onroerend goed) en vastrentende waarden (staatsobligaties, bedrijfsobligaties en hypotheken).

Wij houden rekening met uw leeftijd

De één gaat over vijf jaar met pensioen, terwijl de ander misschien nog dertig jaar blijft werken. StiPP houdt daarom bij het beleggen rekening met uw leeftijd en de tijd die u nog te gaan heeft tot aan uw pensionering. Lees meer over beleggingsrisico's.

Deelnemers in de leeftijdscategorie 21 tot 56 jaar

Voor de jongere deelnemers wordt meer in aandelen belegd dan voor de oudere deelnemers. Meer aandelen betekent meer risico, maar ook hogere rendementskansen. In vergelijking met andere fondsen belegt StiPP ook voor de jongste leeftijdsgroep relatief voorzichtig. Dit verklaart waarom StiPP relatief lagere rendementen heeft behaald dan andere fondsen. De reden hiervoor is dat veel deelnemers slechts korte tijd in het fonds zitten en StiPP de kans op kapitaalverlies zo klein mogelijk wil houden.

Deelnemers in de leeftijdscategorie 57 tot 67 jaar

Als (gewezen) deelnemer bij StiPP belegt u standaard voor een stabiel pensioen. Dit betekent dat wij tot uw pensioendatum de risico’s die u loopt met de beleggingen in stapjes afbouwen. We beleggen de laatste tien jaar voor uw pensioendatum met minder risico’s. Hierdoor is de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering die u maandelijks gaat ontvangen stabieler. Waarschijnlijk ontvangt u hierdoor de laatste tien jaren wel minder rendement. Het pensioenkapitaal dat gebruikt wordt om uw pensioenuitkering aan te kopen kan hierdoor iets lager zijn dan wanneer er meer risico genomen wordt. Sinds 1 januari 2018 kunnen (gewezen) deelnemers van 57 jaar en ouder zelf een keuze maken tussen een stabiel en variabel pensioen. Neemt u liever iets meer risico met uw pensioenkapitaal? Dan kunt u kiezen voor risicovoller beleggen voor een variabel pensioen.

Wat houdt beleggen voor een variabel pensioen in?

Zijn de resultaten van het beleggen goed, dan wordt uw pensioenkapitaal hoger. Vallen de resultaten tegen, dan wordt uw pensioenkapitaal lager. Mogelijk ontvangt u door risicovoller te beleggen op langere termijn meer rendement dan bij een stabiel pensioen. De hoogte van uw uiteindelijke maandelijkse pensioenuitkering is wel minder zeker dan wanneer u kiest voor een stabiel pensioen. Hierdoor kan u ook kort voor uw pensioendatum te maken krijgen met een forse daling van uw pensioenkapitaal. De hoogte van uw uiteindelijke pensioenuitkering is met een variabel pensioen dus minder goed te voorspellen.

Verschillen tussen beleggen voor een stabiel of variabel pensioen

Om een keuze te kunnen maken is belangrijk te weten wat het verschil is en waar de risico’s zitten voor uw uiteindelijke pensioenkapitaal. Vergelijk hieronder de beleggingsprofielen: stabiel en variabel pensioen.

Beleggingsprofiel stabiel pensioen
(laatste 10 jaar voor uw pensioendatum)
Beleggingsprofiel variabel pensioen
(laatste 10 jaar voor uw pensioendatum)
Minder risico bij beleggen Meer risico bij beleggen
Hoogte van de maandelijkse pensioenuitkering op uw pensioendatum is beter te voorspellen. Hoogte van de maandelijkse pensioenuitkering op uw pensioendatum is minder goed te voorspellen.
(Waarschijnlijk) minder rendement (Mogelijk) meer rendement
Het kapitaal om op pensioendatum een pensioenuitkering mee aan te kopen is waarschijnlijk lager. Het kapitaal om op pensioendatum een pensioenuitkering mee aan te kopen is mogelijk hoger.

Lees voor meer informatie ook het nieuwsbericht Beleggen voor stabiel of variabel pensioen.

Bent u 57 jaar of ouder en wilt u een keuze maken tussen beleggen voor een stabiel of variabel pensioen?

In de Keuzehulp Beleggen voor stabiel of variabel pensioen (57 jaar) vindt u meer informatie die u helpt bij uw voorlopige keuze.

Gaat u binnenkort met pensioen?

In de Keuzehulp Aanvraag stabiel of variabel pensioen (67 jaar) vindt u meer informatie die u helpt bij uw definitieve keuze.

Beleggingsmix

Het beleggingsbeleid voor stabiel pensioen ziet er als volgt uit (kies een leeftijdscategorie om de beleggingsmix te zien):

 

Het beleggingsbeleid voor variabel pensioen ziet er als volgt uit (de beleggingsmix is hetzelfde voor de categorie 57-58 jaar tot en met 65-66 jaar):

Zakelijke waarden (zoals onroerend goed en aandelen) zijn risicovoller dan vastrentende waarden (zoals staatsobligaties en liquiditeiten). Voor het stabiel pensioen geldt dat bij vastrentende waarden een verschil in looptijd zit: hoe langer de looptijd hoe minder risicovol de belegging is. Lees meer in het Beleggingsplan.

Kosten voor beleggen

StiPP vindt lage kosten belangrijk. Want hoe minder kosten we maken, hoe meer geld er over blijft voor het opbouwen van pensioenkapitaal. We proberen de kosten voor de beleggingen daarom ook zo laag mogelijk te houden. De beleggingskosten bedroegen in 2017 0,39% van het belegd vermogen. Een uitgebreide toelichting op de kosten vindt u in het jaarverslag 2017 op pagina 44-48.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

StiPP wil een goed rendement behalen, maar wel op een manier die rekening houdt met de wereld om ons heen. Uit onderzoek blijkt dat onze deelnemers dat ook belangrijk vinden. Daarom heeft StiPP richtlijnen gemaakt. We willen bijvoorbeeld niet beleggen in de tabaksindustrie of in bedrijven die zich schuldig maken aan kinderarbeid. Ook probeert StiPP invloed uit te oefenen op bedrijven waarin ze belegt. Bijvoorbeeld door hen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (Environment, Social, Governance). Deze thema’s en de aanpak vindt u terug in het Beleidsdocument verantwoord beleggen (ESG-beleid). Daarnaast brengt StiPP jaarlijks een rapportage uit over de uitvoering van het ESG-beleid.

Hypotheken

StiPP belegt in Hypotheken via een externe partij, waarbij conform het beleid van deze partij flexwerkers onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor een Hypotheek. Gezien de relatief beperkte omvang van StiPP is het voor het fonds geen optie om zelf als hypotheekverstrekker te fungeren.