Begrippen

Afkoop
Als u tot 1-1-2018 een klein pensioenkapitaal heeft opgebouwd, mag het pensioen worden afgekocht. U ontvangt dan een eenmalig bedrag. U ontvangt hierna geen pensioen meer van StiPP. Het pensioenkapitaal kan 2 jaar na uw uitdiensttreding worden afgekocht, maar moet dan wel lager zijn dan het wettelijk maximum voor afkopen. Voor het afkopen van pensioen gelden nog een aantal voorwaarden.
Anw-uitkering
De Anw (Algemene nabestaandenwet) is een uitkering van de overheid aan nabestaanden. Deze uitkering kan uw partner na uw overlijden bovenop onze uitkering(en) ontvangen. U moet aan voorwaarden voldoen om recht te hebben op deze uitkering. Meer informatie vindt u op www.svb.nl/anw
AOW-uitkering
De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering voor mensen die in Nederland hebben gewoond of gewerkt. U krijgt een volledige AOW als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Wanneer u uw AOW-leeftijd heeft bereikt, ontvangt u de AOW-uitkering. Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt? Dan heeft u waarschijnlijk minder AOW opgebouwd. De overheid houdt dan per gemist jaar 2% in op uw AOW uitkering. Meer informatie vindt u op www.svb.nl/aow
Banksparen
Banksparen is een fiscaal vriendelijke manier om aanvullend pensioen op te bouwen. U betaalt over deze spaarrekening nu geen belasting maar wel als het kapitaal wordt uitgekeerd. U mag het kapitaal alleen voor specifieke doelen gebruiken, zoals het aanvullen van uw pensioen.
Basisregeling
Als u minstens 26 weken bij dezelfde werkgever in de flexbranche heeft gewerkt én 21 jaar of ouder bent, neemt u deel aan de basisregeling van StiPP. De basisregeling is een beschikbare premieregeling. Uw werkgever betaalt de volledige premie. Als u 52 weken pensioen heeft opgebouwd in basisregeling gaat u over naar de plusregeling. 
Beschikbare premiepercentage
Het beschikbare premiepercentage is het percentage van de pensioengrondslag dat voor uw pensioen wordt ingelegd. In de basisregeling hangt het premiepercentage niet af van uw leeftijd. Het premiepercentage is 4,2%. In de plusregeling hangt het premiepercentage wel af van uw leeftijd. Het premiepercentage is minimaal 4,2% en loopt op als u ouder wordt.
Beschikbare premieregeling
De pensioenregeling bij StiPP is een beschikbare premieregeling. Elke maand wordt er geld voor u op uw beleggingsrekening gestort. StiPP belegt dit geld voor u. Het ingelegde geld en het rendement is samen uw pensioenkapitaal. Als u met pensioen gaat, koopt u met het pensioenkapitaal een maandelijkse pensioenuitkering aan. De hoogte van uw pensioen hangt dus af van de inleg, het behaalde beleggingsrendement en de kosten voor de aankoop van de pensioenuitkering.
Bijzonder partnerpensioen
Het bijzonder partnerpensioen is bedoeld voor uw ex-partner. Uw ex-partner ontvangt dit als u overlijdt.
Conversie
Bij conversie wordt de waarde van het verdeelde pensioenkapitaal tussen u en uw ex-partner omgezet in een zelfstandige pensioenkapitaal voor de ex-partner.
Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds. 
Eigen bijdrage
De eigen bijdrage is het deel van de pensioenpremie dat u als deelnemer zelf voor uw pensioen betaalt. Dit noemen we ook wel ‘deelnemersbijdrage’ of ‘werknemersbijdrage’. U betaalt alleen in de Plusregeling een eigen bijdrage. 
Factor A
De factor A laat zien hoeveel het pensioenkapitaal is gegroeid in een bepaald kalenderjaar. Deze factor A heeft u nodig om uit te rekenen hoeveel lijfrentepremie u maximaal van de inkomstenbelasting kan aftrekken. In uw pensioenoverzicht vermeldt StiPP de persoonlijke factor A of pensioenaangroei.
Franchise
Omdat u later ook AOW via de overheid ontvangt, wordt niet over uw hele pensioengevend salaris pensioen opgebouwd. Er wordt een bedrag van afgetrokken: de franchise. Dit is een vast bedrag dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. In 2020 is de franchise € 6,83 per uur.
Indexatie
Geld wordt door inflatie minder waard. Als u met pensioen gaat, wordt uw pensioenuitkering dus ook minder waard: u kunt voor hetzelfde geld minder kopen. Indexatie (ook wel toeslagverlening) is het verhogen van het pensioen. StiPP indexeert uw pensioen niet. Houd er dus rekening mee dat uw pensioenuitkering minder waard wordt. 
Lijfrente
Een lijfrente zorgt op een fiscaal voordelige manier voor extra inkomen dat u periodiek krijgt uitbetaald vanaf een bepaald moment. Bijvoorbeeld als u met pensioen gaat. Door een lijfrente af te sluiten, kunt u aanvullend pensioen opbouwen. Om straks extra periodieke uitkeringen te krijgen, betaalt u eenmalig of periodiek een premie aan een verzekeringsmaatschappij of bank. U spreekt samen af wanneer de uitkeringen ingaan. Meestal is dat de pensioendatum.
Opgebouwd pensioenkapitaal
Dit is het pensioenkapitaal dat u tot nu toe heeft opgebouwd. 
Ouderdomspensioen
Het pensioen dat u krijgt vanaf de datum dat u met pensioen gaat totdat u overlijdt. 
Partner
Uw partner is de persoon met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Neemt u deel aan de plusregeling dan heeft de persoon met wie u samenwoont ook recht op partnerpensioen. Uw partner moet dan wel minimaal 6 maanden op hetzelfde adres wonen en staan ingeschreven en ook moet in het (notarieel verleden) samenlevingscontract staan dat uw partner begunstigde is voor het partnerpensioen. Als u deelneemt aan de basisregeling geldt dit niet. Uw samenwonende partner heeft dan geen recht op partnerpensioen. 
Partnerpensioen
Dit is het pensioen wat StiPP na uw overlijden aan uw partner uitkeert. Zolang uw partner leeft, zal hij/zij deze uitkering ontvangen. Als u met pensioen gaat, kunt u met een deel van uw pensioenkapitaal een partnerpensioen kopen. U krijgt dan wel een lager ouderdomspensioen. 
Pensioendatum
Dit is de standaard ingangsdatum van het ouderdomspensioen. Bij StiPP is dit de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. 
Pensioengevend loon
Het pensioengevend loon is het loon dat wordt meegeteld voor de berekening van uw pensioen. Let op: StiPP kent een maximum pensioengevend uurloon. Dit is in 2020 € 30,57 per uur en wordt jaarlijks vastgesteld. Boven dit uurloon bouwt u geen pensioenkapitaal op.
Pensioengrondslag
Hoeveel premie voor uw pensioen wordt betaald is afhankelijk van de pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend loon min de franchise. De franchise wordt vastgesteld per uur en bedraagt € 6,83 voor 2020. Voor 2020 is er dus een maximum pensioengrondslag van € 23,74 per uur
(€ 30,57 min € 6,83).
Pensioeningangsdatum
Het moment waarop u echt met pensioen gaat. 
Plusregeling
Als u 52 weken pensioenkapitaal heeft opgebouwd in de Basisregeling, wordt u deelnemer in de Plusregeling. Uw werkgever mag u ook eerder aanmelden voor de Plusregeling. Als u deelneemt aan de Plusregeling gaat u ook een eigen bijdrage betalen. 
Te bereiken pensioen
Het te bereiken pensioen is het pensioen dat behaald kan worden als tot de pensioengerechtigde leeftijd aan de pensioenregeling van StiPP wordt deelgenomen, gebaseerd op de op dit moment bekende gegevens.
Uniform Pensioenoverzicht
Elk pensioenfonds is verplicht om jaarlijks het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) te verstrekken aan de deelnemers. Aan slapers verstrekken we het Uniform Pensioenoverzicht één keer in de vijf jaar. Maar we stellen het wel jaarlijks beschikbaar op Mijn StiPP Pensioen. Het UPO laat zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Het UPO ziet er inhoudelijk bij alle pensioenfondsen ongeveer hetzelfde uit. U vindt uw digitaal UPO in uw dossier. 
Waardeoverdracht
Als u een nieuwe baan krijgt, kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Voor waardeoverdracht gelden voorwaarden.