Organisatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) voert de pensioenregelingen in de flexbranche uit. Het pensioenfonds is een stichting. Dat betekent dat uw belang (en pensioen!) voorop staat, niet het behalen van winst.  Meer over de missie, visie en strategie van StiPP.

Het bestuur

Het algemeen bestuur van de stichting bestuurt het pensioenfonds. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de pensioenregelingen. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van het pensioengeld, het bepalen van het beleid, het uitvoeren van de administratie en het uitkeren van de pensioenen. Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden: drie uitvoerende bestuursleden, zes niet-uitvoerende bestuursleden en een onafhankelijke voorzitter. De drie uitvoerende bestuursleden zijn ook onafhankelijk. Zij dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken van het pensioenfonds. Van de zes niet-uitvoerende bestuursleden zitten er drie leden namens de werkgeversorganisaties, twee namens de werknemersorganisaties (vakbonden) en één namens de pensioengerechtigden. De niet-uitvoerende bestuursleden houden toezicht op de gang van zaken binnen het fonds. Meer informatie leest u in de statuten.

Uw belang (en pensioen!) staat voorop

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft een belangrijke adviestaak en adviseert het bestuur op een aantal gebieden. Het algemeen bestuur legt aan dit orgaan verantwoording af over het beleid en de manier waarop men het beleid heeft uitgevoerd. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan adviesrechten, bijvoorbeeld over het communicatiebeleid van het fonds. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zeven personen: twee namens de werkgevers, vier namens de werknemers in de flexbranche en één lid namens de pensioengerechtigden.

Auditcommissie

Een auditcommissie ondersteunt en adviseert het niet-uitvoerende bestuur. De onderwerpen waarop de auditcommissie toezicht houdt zijn: de risicobeheersing, het beleggingsbeleid en de financiële informatie die het fonds geeft. De auditcommissie bestaat uit drie leden: een niet-uitvoerend bestuurslid en twee onafhankelijke externe leden.  

Contact met het bestuur

Heeft u vragen over de pensioenregeling? Neem dan contact op met de Klantenservice. Bent u een journalist of heeft u een vraag aan het bestuur? Neem dan contact op met de bestuursondersteuning van StiPP. Dat kan via stipp.secretariaat@stippensioen.nl of 030 - 277 72 60.

Administratie

De administratie en uitvoering van de pensioenregeling wordt uitgevoerd door PGGM.