Hoe wordt het geld belegd?

De premie voor het pensioen wordt door het pensioenfonds belegd. Elk jaar stelt StiPP het beleggingsplan en de ABTN vast. In het beleggingsplan staat in welke producten StiPP belegt. StiPP hanteert een aantal uitgangspunten: we willen de kosten zo laag mogelijk houden en het is belangrijk dat het geld op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt belegd. StiPP belegt voor alle deelnemers in twee hoofdcategorieën: zakelijke waarden (aandelen en onroerend goed) en vastrentende waarden (staatsobligaties, bedrijfsobligaties en hypotheken).

Hoe wordt het geld belegd

De één gaat over vijf jaar met pensioen, terwijl de ander misschien nog dertig jaar blijft werken. StiPP houdt daarom bij het beleggen rekening met leeftijd en de tijd die een deelnemer nog te gaan heeft tot aan pensionering. Lees meer over beleggingsrisico's.

Beleggingsvisie

Deelnemers in de leeftijdscategorie 21 tot 47 jaar

Voor de jongere deelnemers wordt meer in zakelijke waarden belegd dan voor de oudere deelnemers. Zakelijke waarden zijn bijvoorbeeld beleggingen in aandelen en onroerend goed. Deelnemers in de leeftijdscategorie 21 tot 47 jaar beleggen voor 70% in zakelijke waarden. Meer zakelijke waarden betekent meer risico, maar ook hogere rendementskansen.

Deelnemers in de leeftijdscategorie 47 tot 67 jaar

Vanaf 47 jaar bouwen we het beleggingsrisico in stapjes af. Het aandeel zakelijke waarden neemt steeds verder af en het aandeel vastrentend lang en middellang neemt geleidelijk toe. Vastrentende waarden zijn minder risicovol dan zakelijke waarden, maar behalen over het algemeen een lager rendement. Hierdoor is de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering die maandelijks wordt uitgekeerd stabieler. Waarschijnlijk ontvangt de deelnemer hierdoor wel minder rendement. Het pensioenkapitaal dat gebruikt wordt om de pensioenuitkering aan te kopen kan hierdoor iets lager zijn dan wanneer er meer risico genomen wordt.

Beleggen voor een stabiel of variabel pensioen

(Gewezen) deelnemers van 57 jaar en ouder kunnen zelf een keuze maken tussen een stabiel en variabel pensioen. Neemt de deelnemer liever iets meer risico met uw pensioenkapitaal? Dan kan hij/zij kiezen voor risicovoller beleggen voor een variabel pensioen. Lees meer op Stabiel of variabel pensioen (deelnemers).

Kosten voor beleggen

StiPP vindt lage kosten belangrijk. Want hoe minder kosten we maken, hoe meer geld er over blijft voor het opbouwen van pensioenkapitaal. We proberen de kosten voor de beleggingen daarom ook zo laag mogelijk te houden. De totale beleggingskosten bedroegen in 2018 0,42% van het belegd vermogen. Een uitgebreide toelichting op de kosten vindt u in het jaarverslag 2018 op pagina 48-52.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

StiPP wil een goed rendement behalen, maar wel op een manier die rekening houdt met de wereld om ons heen. Uit onderzoek blijkt dat onze deelnemers dat ook belangrijk vinden. Daarom heeft StiPP richtlijnen gemaakt. We willen bijvoorbeeld niet beleggen in de tabaksindustrie of in bedrijven die zich schuldig maken aan kinderarbeid. Ook probeert StiPP invloed uit te oefenen op bedrijven waarin ze belegt. Bijvoorbeeld door hen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (Environment, Social, Governance). Deze thema’s en de aanpak vindt u terug in het Beleidsdocument verantwoord beleggen (ESG-beleid). Daarnaast brengt StiPP jaarlijks een rapportage uit over de uitvoering van het ESG-beleid.

Hypotheken

StiPP belegt in hypotheken via een externe partij, waarbij conform het beleid van deze partij flexwerkers onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor een hypotheek. Gezien de relatief beperkte omvang van StiPP is het voor het fonds geen optie om zelf als hypotheekverstrekker te fungeren.