Begrippen

Als u een klein pensioenkapitaal heeft opgebouwd, mag het pensioen worden afgekocht. U ontvangt dan een eenmalig bedrag. U ontvangt hierna geen pensioen meer van StiPP. Het pensioenkapitaal kan 2 jaar na uw uitdiensttreding worden afgekocht, deze moet dan wel lager zijn dan het wettelijk maximum voor afkopen.

De Anw (Algemene nabestaanden wet) is een uitkering van de overheid aan nabestaanden. Deze uitkering kan uw partner na uw overlijden bovenop onze uitkering(en) ontvangen. U moet aan voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deze uitkering. Meer informatie vindt u op www.svb.nl

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering voor mensen die in Nederland hebben gewoond of gewerkt. U krijgt een volledige AOW als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Wanneer u uw AOW-leeftijd heeft bereikt, ontvangt u de AOW-uitkering. Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt? Dan heeft u waarschijnlijk minder AOW opgebouwd. De overheid houdt dan per gemist jaar 2% in op uw AOW uitkering. Meer informatie vindt u op www.svb.nl

Banksparen is een fiscaal vriendelijke manier om aanvullend pensioen op te bouwen. U betaalt over deze spaarrekening nu geen belasting maar wel als het kapitaal wordt uitgekeerd. U mag het kapitaal slechts voor specifieke doelen gebruiken, waaronder het aanvullen van uw pensioen.

Als u minstens 26 weken bij een werkgever in de flexbranche heeft gewerkt én 21 jaar of ouder bent, neemt u deel aan de basisregeling van StiPP. De basisregeling is een beschikbare premieregeling. Uw werkgever betaalt de volledige premie. Als u 52 weken pensioen heeft opgebouwd in basisregeling gaat u over naar de plusregeling. 

Het beschikbare premiepercentage is het percentage van de pensioengrondslag dat voor uw pensioen wordt ingelegd. In de basisregeling is het premiepercentage niet afhankelijk van uw leeftijd. Het premiepercentage is 4,4%. In de plusregeling is het premiepercentage wel afhankelijk van uw leeftijd. Het premiepercentage is minimaal 4,4% en loopt op naarmate u ouder bent.

De pensioenregeling bij StiPP is een beschikbare premieregeling. Elke maand wordt er geld voor u op uw beleggingsrekening gestort. StiPP belegt dit geld voor u. Het ingelegde geld en het rendement is samen uw pensioenkapitaal. Als u met pensioen gaat kunt u met het pensioenkapitaal een maandelijkse pensioenuitkering aankopen. De hoogte van uw pensioen is dus afhankelijk van de inleg, het behaalde beleggingsrendement en de kosten voor de aankoop van de pensioenuitkering. 

Het bijzonder partnerpensioen is bedoeld voor uw ex-partner.

Bij conversie wordt de waarde van het verevende pensioenkapitaal  omgezet in een zelfstandige pensioenkapitaal voor de ex-partner.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds. 

De eigen bijdrage is het deel van de pensioenpremie dat de u zelf voor zijn of haar pensioen betaalt. Dit noemen we ook wel ‘deelnemersbijdrage’ of ‘werknemersbijdrage’. U betaalt enkel in de plusregeling een eigen bijdrage. 

De factor A is een aanduiding voor de pensioenaangroei in een bepaald kalenderjaar. Deze factor A heeft u nodig om uit te rekenen hoeveel lijfrentepremie hij/zij maximaal van de inkomstenbelasting kan aftrekken. In uw pensioenoverzicht vermeldt StiPP de persoonlijke factor A of pensioenaangroei.

Omdat u later ook AOW via de overheid ontvangt, wordt niet over uw hele pensioengevend salaris pensioen opgebouwd. Er wordt een bedrag van afgetrokken: de franchise. Dit is een vast bedrag dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. In 2017 is de franchise € 6,32 per uur.

Geld wordt door inflatie minder waard. Als u met pensioen gaat, wordt uw pensioenuitkering dus ook minder waard: u kunt voor hetzelfde geld minder kopen. Indexatie (ook wel toeslagverlening) is het verhogen van het pensioen. StiPP indexeert uw pensioen niet. Houd er dus rekening mee dat uw pensioenuitkering minder waard wordt. 

Door een lijfrente af te sluiten kunt u aanvullend pensioen opbouwen. Om straks extra periodieke uitkeringen te krijgen, betaalt u eenmalig of periodiek een premie aan een verzekeringsmaatschappij of bank. U spreekt samen af wanneer de uitkeringen ingaan. Meestal is dat de pensioendatum.

Dit is het pensioenkapitaal dat u tot nu toe heeft opgebouwd. 

Het pensioen dat u krijgt vanaf uw pensioneren totdat u overlijdt. 

Uw partner is degene met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Neemt u deel aan de plusregeling dan heeft degene met wie u samenwoont ook recht op partnerpensioen. Uw partner moet dan wel minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven en ook moet in het samenlevingscontract staan dat uw partner begunstigde is voor het partnerpensioen. Als u deelneemt aan de basisregeling geldt dit niet. Uw samenwonende partner heeft dan geen recht op partnerpensioen. 

Dit is het pensioen wat StiPP na uw overlijden aan uw partner uitkeert. Zolang uw partner leeft zal hij/zij deze uitkering ontvangen. Als u met pensioen gaat kunt u kiezen om met een deel van uw pensioenkapitaal een partnerpensioen te kopen. U krijgt dan wel een lager ouderdomspensioen. 

Dit is de standaard ingangsdatum van het ouderdomspensioen. Bij StiPP is dit de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. 

Het pensioengevend loon is het loon dat wordt meegeteld voor de berekening van uw pensioen. Let op: StiPP kent een maximum pensioengevend uurloon. Dit is in 2016 € 28,19 per uur en wordt jaarlijks vastgesteld. Boven dit uurloon bouwt u geen pensioenkapitaal op.

Hoeveel premie voor uw pensioen wordt betaald is afhankelijk van de pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend loon min de franchise. De franchise wordt vastgesteld per uur en bedraagt € 6,32 voor 2017. Voor 2017 is er dus een maximum pensioengrondslag van € 22,37 per uur
(€ 28,69 min € 6,32).

Het moment waarop u werkelijk met pensioen gaat. 

Als u 52 weken pensioenkapitaal heeft opgebouwd in de Basisregeling, wordt u deelnemer in de Plusregeling. Uw werkgever mag u ook eerder aanmelden voor de Plusregeling. Als u deelneemt aan de Plusregeling gaat u ook een eigen bijdrage betalen. 

Het te bereiken pensioen is de pensioenaanspraak die behaald kan worden als tot de pensioengerechtigde leeftijd aan de pensioenregeling van StiPP wordt deelgenomen, gebaseerd op de op dit moment bekende gegevens.

Elk pensioenfonds is verplicht om jaarlijks het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) te verstrekken aan de deelnemers. Het UPO laat zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Het UPO ziet er inhoudelijk bij alle pensioenfondsen ongeveer hetzelfde uit. U vindt uw digitaal UPO in uw dossier. 

Als u een nieuwe baan krijgt, kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar het nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht.